Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I ONP 20/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

(...) czerwca 2010 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu...
dotyczącym rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia. Skarżący A. D. w piśmie...

I ONP 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

(...) sierpnia 2010 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu...
dotyczącym rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku. Skarżący A. D. w piśmie z dnia 28...

I ONP 50/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D...
. od udziału w postępowaniu w sprawie o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem zarządzenia. A. D...

I OPP 49/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

we Wrocławiu, sygn. akt IV SO/Wr 2/13 w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we W. grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi...
z dnia 16 listopada 2012 r. na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji...

I OPP 95/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

we Wrocławiu, sygn. akt IV SO/Wr 2/13 w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi...
z dnia 16 listopada 2012 r. na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] z dnia [...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji, odpowiedzi...

I OPP 26/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 126/15 ze skargi K. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji...
Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 126/15 ze skargi K. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia...

I OW 253/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd...
. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu...

I OW 252/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia, Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art...

I OPP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

w przedmiocie wydania decyzji w sprawie udzielania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego. W uzasadnieniu skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłości w wyżej...
., Jak wynika z akt sprawy skarga M. D. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w przedmiocie wydania decyzji w sprawie udzielania pomocy społecznej w formie...

I OPP 130/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

w domu pomocy społecznej, postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. Skarżący A. P. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem...
umieszczenia w domu pomocy społecznej., Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy została przekazana przez organ do Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   7