Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

III OSK 4750/21 - Wyrok NSA z 2022-01-18

mieszkalnego., W uzasadnieniu organ wskazał, że małżonek strony, będąc funkcjonariuszem Policji, skorzystał w 2017 r. z pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego...
pomocy finansowej, którego dokonał., Następnie organ przywołał treść art. 24 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 i 6 ustawy o zakwaterowaniu (...). Wskazał, że w orzecznictwie sądów...

III OSK 5004/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

Państwa, jak i potrzebę realizacji zasady sprawiedliwości społecznej, w orzecznictwie przyjmuje się, że w przypadku zbiegu uprawnień funkcjonariuszy, czy też żołnierzy, pomoc...
Śledczego w [...] nr [...]z [...] grudnia 2016 r., wynikało, że małżonka skarżącego, M. K. jako funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymała pomoc finansową na uzyskanie lokalu...

III OSK 6040/21 - Wyrok NSA z 2022-11-10

., otrzymał pomoc finansową na uzyskanie domu jednorodzinnego w wysokości 16 512,00 zł., W tak ustalonych okolicznościach faktycznych sprawy Dyrektor, pismem z 14...
, iż nie przysługiwało mu prawo do zakwaterowania z uwagi na fakt skorzystania z jednej z form pomocy z wykorzystaniem środków publicznych, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 4 ustawy...

III OSK 4631/21 - Wyrok NSA z 2021-12-17

, t.j. z 2018 r. poz. 133 ze zm. (dalej: ustawa o zakwaterowaniu)., Organ II instancji stwierdził, że żołnierz, który otrzymał pomoc w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do 31...
wsparcia finansowego ze Skarbu Państwa, tak samo jak funkcjonariusz Policji, który otrzymał pomoc finansową na podstawie ustawy o Policji. Istnieje zatem podstawa...

III OSK 4678/21 - Wyrok NSA z 2021-12-17

4 o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że pomoc w kwocie 8.530,00 zł wypłacona odwołującemu się [...] grudnia 2011 r...
pomoc finansową, a skarżący bezspornie skorzystał już z przysługujących mu uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r...

I OSK 3057/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

mieszkaniowego potwierdzenia jego prawa do zamieszkiwania w lokalu. Skarżący podniósł, że w jego sprawie wyjątkowość sytuacji w ogóle nie koliduje z interesem społecznym...
, na co powołuje się organ. W jego ocenie, interes strony i interes społeczny są tożsame w świetle art. 75 Konstytucji RP. Poczynione przez organ ustalenia, w tym brak po stronie...

III OSK 5108/21 - Wyrok NSA z 2022-06-02

, prowadziłoby do uwzględnienia nieistniejących potrzeb mieszkaniowych odchodzącego z wojska i powstania negatywnych skutków nie tylko społecznych...
prawne są tworzone za pomocą słów w ten sposób, że stanowią określoną całość. W konsekwencji nie można ich interpretować nie uwzględniając owej całości...