Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 1062/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-20

r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. orzeka...
, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane. I., Decyzją z dnia [...] 1997 r. nr [...] wydaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej na podstawie art. 12...

III SA/Kr 718/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-07-20

2015r. nr [....] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej I. skargę oddala, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rzecz...
w mocy decyzję Burmistrza Gminy i Miasta z dnia [...] 2015r. Nr [...] kierującą K. J.- dalej skarżącą - do Domu Pomocy Społecznej w Ł., Jako podstawę prawną decyzji...

III SA/Kr 765/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-29

2008 r. Nr : [...] przedmiocie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji Pismem...
, które wpłynęło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 10 lipca 2007 r., K. G. zwrócił się z wnioskiem o przyjęcie go do domu pomocy społecznej., Decyzją z dnia...

III SA/Kr 1611/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-17

. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 sierpnia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
, złożyła wniosek o skierowanie jej do domu pomocy społecznej prowadzonym przez Fundację 'A', prowadzonego na zasadach komercyjnych., Decyzją z dnia [...] 2012 r. na podstawie...

II SA/Kr 149/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-30

[....] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia .............2004 r., znak:.......... wydaną na podstawie art. 10...
ust. 2 pkt 5a, art. 19 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 87 ust. 8, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r...

II SA/Kr 429/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-11

oddala WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Kierownik Filii Nr [....] Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. działając z upoważnienia Prezydenta Miasta K. , skierowanymi...
. w wysokości 62,70 zł. Zatem rozpoznając wniosek organ wziął pod uwagę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej dochód za miesiąc kwiecień 2006 r., który wynosił 545,60...

III SA/Kr 1714/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-08

2012 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do Domu Pomocy Społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. orzeka...
, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane. Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] 2012 r. Nr [...] skierował M. Ś. do domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób...

II SA/Kr 787/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-23

przez opiekuna prawnego H. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
. Z. działającej przez opiekuna prawnego H. A., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] utrzymało w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia...

III SA/Kr 1264/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-22

czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. orzeka...
pkt 10, art. 54 ust. 2a, art. 55, art. 59 ust. 2, art. 106, art. 110 i art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity, Dz...

III SA/Kr 884/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-17

kwietnia 2021 r. sygn. akt [...] w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 22 kwietnia 2021 r...
. 61, art. 64, art. 64a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) po rozpatrzeniu odwołania skarżącego G. B. od decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100