Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Go 206/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-28

na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm. - określanej dalej jako u.p.s.) oraz rozporządzenia Ministra...
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61. poz. 543 ze zm. - określanego dalej jako rozporządzenie z 2005...

II SA/Go 249/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona...
postępowania sądowego. Pismem z dnia [...] listopada 2010 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadomił D.K. o wszczęciu - z urzędu - postępowania administracyjnego...

II SA/Go 391/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-26

., działający z upoważnienia Wójta Gminy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej orzekł: 1) o obowiązku zwrotu przez K.S.-Z. wydatków wniesionych zastępczo przez Gminę, tytułem...
opłaty za pobyt W.S. w Domu Pomocy Społecznej, ustalonych ostateczną decyzją Nr [...] z dnia [...] lipca 2018 r. oraz decyzją zmieniającą w/w decyzję Nr [...] z dnia...

I SA/Go 457/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-13

, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Jednostkami...
, które realizują w imieniu i na rzecz Gminy te zadania są Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy (dalej: Jednostki). Jednocześnie, w świetle ustawy z dnia 5 września...

II SA/Go 149/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-09

ze skargi H.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej I. oddala skargę, II. przyznaje...
. [...] Sąd Rejonowy umieścił H.M. w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działając w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy, decyzją z dnia...

II SA/Go 112/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-18

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] roku, nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Decyzją...
[...] Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w G., na podstawie art. 35 i art. 47 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r...

I SA/Go 455/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-06

gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Jednostką, która realizuje w imieniu...
i na rzecz Gminy przedmiotowe zadania, jest Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: OPS)., Jednocześnie, w świetle ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach...

II SA/Go 819/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-19

2009 r. nr [...] Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie art. 3ust. 4, art. 39, art. 106 ustawy z dnia...
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), ustawą, art. 104 kpa orzekł o odmowie T.C. przyznania zasiłku celowego na ekonomiczne...

II SA/Go 386/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-08

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków poniesionych zastępczo za pobyt w domu pomocy społecznej...
kwoty 11.379,59 zł z tytułu wydatków poniesionych zastępczo przez Miasto za pobyt strony w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów za okres od [...] listopada 2017 r...

II SA/Go 224/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-10-21

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
Burmistrza z dnia [...] stycznia 2020 r. ustalającą wysokość opłaty wnoszonej zastępczo przez skarżącego za pobyt Z.Z. w Domu Pomocy Społecznej za okres...
1   Następne >   +2   +5   +10   100