Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

IV SA/Wr 362/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-06

, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 23% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz...

III SA/Lu 50/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-21

(pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 24 lipca 2014 r. referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...
powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...

III SA/Kr 734/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-15

stawkę podatku od towarów i usług, a nadto kwotę 289 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych) tytułem zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków...
podatku od towarów i usług., Dodatkowo w myśl §19 pkt. 2 rozporządzenia wyznaczonemu adwokatowi przysługuje zwrot niezbędnych, udokumentowanych wydatków w łącznej kwocie...

III SA/Gd 721/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-16

groszy), zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy, obejmujące sporządzenie i wniesienie opinii...
zawiłości nie jest znaczny., Wskazaną powyżej opłatę, zgodnie z § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia, należało podwyższyć o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług...

III SA/Kr 551/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-17

) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. W związku z orzeczonym w dniu...
powiększeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług., Brak było podstaw do przyznawania wyznaczonemu adwokatowi wynagrodzenia, za postępowanie przed sądem...

III SA/Gd 704/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-12-08

podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy, obejmujące udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym...
o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (obecnie 23 %)., W konsekwencji finalne wynagrodzenie należne pełnomocnikowi...

III SAB/Gd 55/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-22

w Gdańsku kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), zawierającą podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne...
rozporządzenia, należało podwyższyć o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (obecnie 23 %)., W konsekwencji finalne wynagrodzenie...

II SA/Gl 1604/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-05

pełnomocnikowi strony przyznano wynagrodzenie w wysokości 120 zł powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług (23%) w oparciu o przepis art. 250 P.p.s.a., w związku...
, sześćdziesiąt groszy) w tym podatek VAT w kwocie 27,6 zł. Przepis art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst...

IV SA/Gl 1070/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-05

) powyższego rozporządzenia, którą podwyższono - stosownie do § 2 ust. 3 tego aktu wykonawczego - o podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23 %, wynoszący 55,20 zł...

II SA/Bk 862/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-06-24

z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę...
1   Następne >   +2   4