Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

III SAB/Lu 19/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-12-27

od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...
skargi kasacyjnej wynosi 221,40 złotych (180 zł + 41,40 zł tytułem należnego podatku od towarów i usług)., Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a....

IV SA/Wr 287/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-13

prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...
czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy...

II SA/Bk 682/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-12

podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %)., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter...

II SA/Wa 2680/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-16

zł (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem 23% podatku od towarów i usług. Adwokat I. O. w piśmie z dnia...
., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

III SA/Kr 165/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

groszy ) w tym 26,40 zł ( słownie: dwadzieścia sześć złotych, czterdzieści groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

III SA/Gd 284/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-31

podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Mając...
na względzie powyższe, należne wnioskodawcy wynagrodzenie za dokonane czynności przysługuje w wysokości 120 zł, co po podwyższeniu o 23 % stawki podatku od towarów i usług daje...

IV SAB/Wr 46/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-15

przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...
o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...

III SA/Lu 136/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-22

to należy powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146 a pkt...
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.). Stąd kwota należna pełnomocnikowi z tytułu jego wynagrodzenia wynosi...

II SA/Wa 2683/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-24

. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...
Administracyjnym. Jednocześnie wynagrodzenie to powinno być podwyższone o kwotę 138 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi...

II SA/Wa 2680/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-24

za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie adwokat...
. Jednocześnie wynagrodzenie to powinno być podwyższone o kwotę 138 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 23%., Ponadto adwokat...
1   Następne >   +2   5