Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

IV SA/Wa 607/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-20

738 zł, na którą składa się 240 zł za zastępstwo prawne przed sądem pierwszej instancji, powiększone o 55,20 zł tytułem podatku od towarów i usług oraz 120 zł...
za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, powiększone o 27,60 zł tytułem podatku od towarów i usług, 240 zł za ponowne zastępstwo prawne przed sądem pierwszej instancji...

II SAB/Wa 466/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-10

na rzecz adwokata P. M., kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych, stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, tytułem...
, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

I SA/Rz 742/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-11-06

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 6 lipca 2023 r. sygn. akt I SA/Rz 742/22 kwotę podatku od towarów i usług poprzez wpisanie w miejsce...
rozstrzygnięcia, w kwocie tej zawierał się podatek od towarów i usług. Wskutek omyłki wartość podatku podano w kwocie '110,40 zł', podczas gdy powinna ona wynosić 89,76 zł...

I SA/Rz 116/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-04-13

radcy prawnej A.M.-K. wynagrodzenie w kwocie 590,40 (pięćset dziewięćdziesiąt 40/100) złotych, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 110,40 (sto dziesięć 40/100...
od towarów i usług, wyliczoną według stawki 23 %, w kwocie 55,20 zł., Sąd nie uwzględnił wniosku pełnomocnika o przyznanie wynagrodzenia, niepowiększonego o podatek od towarów...

I SA/Wa 1555/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

pięć 20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie fakt...

I SA/Wa 493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-15

) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Wojewódzki...
240 zł., W myśl zaś § 2 ust. 3 tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

I SA/Wa 185/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-05

opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

I SA/Wa 2209/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

pięć złotych dwadzieścia groszy) w tym : tytułem opłaty kwotę 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych), tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł...
z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1 należy podwyższyć o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

IV SA/Wa 2183/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-25

20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 16 października 2013 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu M. S. prawo pomocy...
udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

I SA/Wa 2110/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   40