Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X

I SA/Rz 196/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-17

Ministra Finansów z dnia 14 października 2014r. nr IBPP3/443-820/14/EJ w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa, że zaskarżona...
:, • czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. towarów i usług związanych z: czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, czynnościami zwolnionymi z tego podatku...

III SA/Wa 3306/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2015 r. nr IPPP3/4512-393/15-2/IG w przedmiocie podatku od towarów i usług. oddala skargę Gmina M. (dalej: 'Gmina...
' lub 'Skarżąca') pismem z 11 maja 2015 r. zwróciła się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, zadając...

III SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)., We wniosku Gmina podała, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku...

I FSK 423/15 - Wyrok NSA z 2016-12-14

2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od Gminy G. na rzecz Ministra Rozwoju...
działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 27 listopada 2013r., Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług., 1.2. Stan sprawy Sąd...

I SA/Rz 513/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-05

Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2014r. nr IBPP3/443-1493/13/JP w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa...
(dydaktyczne i oświatowe) istnieje obowiązek naliczenia podatku należnego?, -czy ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków na budowę hali...

I SA/Gd 1161/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-05

z akcesoriami w formie sprzedaży wysyłkowej, m.in. na terenie Polski i Finlandii. Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce...
od października 2013 r. Jednocześnie, w związku z przekroczeniem limitu 168.000 zł (35.000 euro) wynikającego z art. 23 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, strona...

III SA/Wa 2886/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

usług transportowych i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w Polsce., Strona ponosi koszty udokumentowane fakturami zawierającymi podatek...
się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, w przypadkach przysługującego prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach...

I SA/Rz 311/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-06-03

Finansów z dnia 18 grudnia 2013 r. nr IBPP3/443-1194/13/EJ w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa, że interpretacja...
o udzielenie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług: uzdatniania i dostarczania wody, usuwania odpadów i oczyszczania ścieków...

III SA/Gl 1024/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-25

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2) zasądza od Ministra Rozwoju...
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług. Źródłem wątpliwości Gminy był sposób rozliczania przez nią podatku od towarów i usług...

I SA/Po 1949/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-19

indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji., Wnioskodawczyni przedstawiła opis...
1   Następne >   +2   +5   +10   100