Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Kr 420/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-13

, jak i podmiotowy. Jeżeli Rada Miejska chciała zwolnić od podatku od nieruchomości, to powinna określić to zgodnie z art. 3 ww. ustawy., Rada gminy związana jest bowiem treścią...
wyżej przytoczonego przepisu i nie może zwalniać od podatku procentowo określonej części nieruchomości. Takiego sposobu określenia przedmiotu opodatkowania nie zawiera...

I SA/Kr 318/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-06-17

o rocznym okresie rozliczeniowym w trakcie roku podatkowego., Zasada ta ma zastosowanie do podatku od nieruchomości, gdyż jego okres rozliczeniowy jest roczny. Naczelny...
Odwoławczego w K. z dnia 12 maja 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1995-1996, I. Uchyla zaskarżoną decyzję w części...

SA/Kr 60/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-05-09

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ podatek od nieruchomości od lokali w budynku...
, w którym w budynku mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza wymiar podatku od nieruchomości od wszystkich lokali w tym budynku dokonywany jest według stawek...

SA/Kr 2356/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-03-31

1. Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31...
'pola lagunowe' są zatem budowlami wchodzącymi w skład oczyszczalni ścieków, a znajdujące się pod nimi grunty korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na równi...

I SA/Kr 1070/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-03-26

1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ decyzja dotycząca podatku od nieruchomości w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność...
, winna być skierowana jako do podatników tego podatku do wszystkich współwłaścicieli takiej nieruchomości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z 19.08.1996 r. utrzymało...

I SA/Kr 1487/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-05-18

Skoro obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach nieruchomości, to decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości należy wydać...
. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości na rok 2000 - skargę oddala. Decyzją (...) z dnia 9.02.2000 r. Burmistrz Miasta i Gminy W. ustalił wysokość podatku...

SA/Kr 2170/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-02-08

Żaden przepis prawa nie łączy możliwości zaliczenia przychodu podatku od nieruchomości tylko przez właściciela lub samoistnego posiadacza. W dniu 26 kwietnia 1995 r...
przez spółkę podatku od nieruchomości, wniesionych przez jednego ze wspólników jako wkład rzeczowy do spółki, polegający na prawie bezpłatnego użytkowania dwóch działek...

I SA/Kr 129/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-07-04

/. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji. Burmistrz miasta L. decyzją z dnia 15 marca 1996 r. określił podatek od nieruchomości za rok 1994 Federacji Zakładowych Organizacji...
burmistrza miasta i obciążyło podatkiem od nieruchomości za rok 1994 w części Federację Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Spółdzielczości, a w części FZOZPS...

SA/Kr 2394/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-12-21

./ do dokonania zwolnień generalnych od podatku od nieruchomości. Zwolnienie takie oznaczałoby de facto generalne uchylenie obowiązku podatkowego., 2. Zwolnienie uchwałą rady gminy...
od tego podatku /powszechnego uchylenia obowiązku podatkowego/, chociaż jest ono oczywiście szerokie. Rada gminy uchwałą zwolniła od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne...

SA/Kr 1050/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-07-22

Ustanowienie przez radę gminy na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stawki 'O' podatku od nieruchomości...
stawki podatku od poszczególnych rodzajów nieruchomości części obejmującej par. 1 pkt 1. Rada Gminy w O. wydała w dniu 29 stycznia 1993 r. uchwałę w sprawie określenia...
1   Następne >   +2   +5   7