Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 34/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-03-12

Podziemne wyrobisko górnicze nie jest nieruchomością w rozumieniu art. 3 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
/Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ i w związku z tym nie podlega podatkowi od nieruchomości. Sąd Najwyższy z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn...

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

Podziemne wyrobisko górnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie stanowi żadnego z przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 3 ust. 1...
zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający Naczelnego Sądu...

FPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-17

zryczałtowanego podatku dochodowego od sprzedaży w 1993 r. nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1996 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych...
. 10 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podniósł, że zwrócenie jemu i Marii P. nieruchomości w trybie art. 69 ustawy o gospodarce gruntami...

FPS 7/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-05

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm./ od podatku od nieruchomości tylko w stosunku do przedmiotu opodatkowania /art. 3 ust. 1...
od podatku od nieruchomości stosownie do treści art. 31 tejże ustawy w stosunku do wszystkich nieruchomości będących w jego posiadaniu czy też jedynie w stosunku...

III AZP 25/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-12-18

Województwa S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1990 r., Zagadnienie prawne przytoczone we wstępnej części uchwały przedstawia problem, który był istotą sporu...
wczasowych., Tymczasem w stanie faktycznym sprawy sporne było opodatkowanie podatkiem od nieruchomości ośrodka wczasowego należącego do zakładu pracy /przedsiębiorstwa...

FPS 11/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-12

stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 1997 r. do 31 marca 2000 r., wystąpił do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy...
się do Urzędu Miasta Rz. z wnioskiem o przyjęcie skorygowanych deklaracji podatkowych za lata 1995-2000 dokumentujących nadpłatę w podatku od nieruchomości za te okresy...

III AZP 5/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-10-27

. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, zwanej dalej ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Chodziło o ustalenie podatku od nieruchomości za 1992 r...
', grunty wyeksploatowanych wyrobisk zostały zwolnione od podatku od nieruchomości. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. takie zwolnienie od podatku nie zostało przewidziane...

FPS 1/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-23

nr 90 poz. 416 ze zm./, określił Elżbiecie K. zaległość podatkową w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonanej w 1997 r...
przedawnienie możliwości orzekania w przedmiocie należnego podatku, że doszło do nabycia nieruchomości, a kwota uiszczona tytułem zaliczki została zarachowana na poczet ceny...

FPS 12/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-11-25

jest nie tylko ze stanowiskiem doktryny /por. A. Hanusz, Zniesienie współwłasności nieruchomości a utrata prawa do ulgi budowlanej w podatku dochodowym od osób fizycznych - Rejent 2001...
Zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali nie stanowiło przeszkody w nabyciu...

FPS 5/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

towarów używanych, zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława...
1   Następne >   +2   4