Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 8/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-04

z podatku od nieruchomości przyznane gminom ustawą z 1991 r. Trybunał nie jest bowiem właściwy do rozpatrywania kwestii poziomej zgodności ustaw zwykłych...
zwraca uwagę Prokurator Generalny, że art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z 1991 r. przewiduje, iż zwolnienia od podatku od nieruchomości mają też wynikać z odrębnych ustaw, a taką...

K 1/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-23

, jak też poziomu tych dochodów. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny uznał w sprawie K 8/95, że np. 'ustanowienie nowych zwolnień od podatku od nieruchomości należy...
się na założeniu trwałości obowiązującego w tym czasie ustawodawstwa o podatkach i opłatach lokalnych' /K 8/95/., Również pod względem materialnym ustawowe ograniczenia...

U 2/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-02-21

ust. 1 cyt. ustawy decyzję o przeznaczeniu nieruchomości i rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych wydaje organ samorządu. Od takiej decyzji stronie przysługuje...
decyzyjny poprzedza opisany w art. 212 ust. 2 obowiązek organu samorządu terytorialnego przedstawienia właściwym organom wojskowym informacji o stanie nieruchomości...

K 7/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz.U. nr 10 poz. 53/ w części zmieniającej art. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu...

K 13/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-24

własnością, a nadto ich powstanie może wpływać dodatnio na dochody gmin z podatków i opłat lokalnych /np. przewidziane w ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce...
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - opłaty adiacenckie/. To każe postrzegać problem waloryzacji i odsetek ustawowych w innej perspektywie niż wynikałoby to z wywodów...