Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I SA/Rz 889/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-12-22

Sprawa ze skargi B. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2021r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania pieniężnego za 2021r. - postanawia - odrzucić skargę

I SA/Op 108/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-25

i postanowienia, akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4), czy też akty nadzoru...
. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego jednolicie wskazuje się, że akty lub czynności określone w art. 3 § 2 pkt 4 ppsa w każdym przypadku prowadzą...

I SA/Rz 605/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-12

ustalił wobec podatniczki w zakresie podatku od nieruchomości na 2016 r. następujące przedmioty opodatkowania:, - położone w [...] w dzielnicy [...] budynki związane...
nieruchomości położone w [...] w dzielnicy [...] - budynki mieszkalne o pow. 322,22 m2 oraz grunty 'pozostałe' o pow. 1.500 m2., Z kolei w zakresie podatku rolnego organ...

I SA/Rz 603/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-12

., Organ I instancji przywołaną wyżej decyzją z dnia [...] czerwca 2017 r. opodatkował podatkiem od nieruchomości następujące przedmioty opodatkowania:, - za miesiąc...
.... - budynki mieszkalne o pow. 322,22 m2 oraz grunty 'pozostałe' o pow. 1.500 m2., Z kolei w zakresie podatku rolnego organ I instancji ustalił, że podatniczka posiadała grunt...

I SA/Rz 604/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-12

wobec podatniczki w zakresie podatku od nieruchomości następujące przedmioty opodatkowania:, - położone w R. w dzielnicy S. budynki związane z prowadzeniem działalności...
. w dzielnicy W. - budynki mieszkalne o pow. 322,22 m2 oraz grunty 'pozostałe' o pow. 1.500 m2., Z kolei w zakresie podatku rolnego organ I instancji ustalił, że podatniczka...

I SA/Ke 89/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-02

natomiast skutki od chwili jej podjęcia (ex tunc). W tej ostatniej sytuacji uchwałę należy potraktować tak, jakby nigdy nie została podjęta co ma swoje znaczenie dla czynności...

I SA/Ke 90/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-02

skarg Prokuratora Rejonowego w P. na uchwałę Rady Miejskiej w S. z dnia [...]. nr [...] w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy S 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej w S. z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVII/148/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właści...

I SA/Wa 1781/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

. Zdaniem skarżącego w przedmiotowej sprawie nie można uznać, że istniało zobowiązanie cywilnoprawne, które musi wynikać z czynności prawnej (np. umowy), bowiem strony...
istniejącego zobowiązania nie są równoprawne, a jego istota nie wynika z czynności prawnej, lecz z przepisów ustawy. Zatem zdaniem skarżącego 10-letni termin przedawnienia...

II OSK 2347/16 - Wyrok NSA z 2016-10-26

dowodu z dokumentów załączonych do niniejszej skargi na okoliczność możliwości realizacji działań wskazanych w Programie poprawy sytuacji Gminy O. oraz czynności...
czynności interpretacyjnych pozostaje w tym przypadku nierozerwalnie sfera faktu i sfera prawa. Przy wyjaśnianiu wskazanych zwrotów ocennych stwierdzenie faktów 'zlewa...

II OSK 135/13 - Wyrok NSA z 2013-03-05

. do Przewodniczącego Rady Gminy P.;, - żądanie powstrzymania się od wszelkich czynności pracowniczych przez Wójta Gminy P., skierowane w dniu [...] kwietnia 2011 r. do Przewodniczącego...
Rady Gminy P.;, - wniosek o wydanie polecenia służbowego Wójtowi Gminy P. powstrzymania się od wszelkich czynności pracowniczych do czasu odbycia nadzwyczajnej sesji...
1   Następne >   2