Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

III SAB/Wa 7/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-10

Prezesa Zarządu PFRON w zakresie dokonywania czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa., Zdaniem Prezesa PFRON, dokonywane...
. ustawy wpłaty z tytułu art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy zostały wyłączone z zakresu kompetencji Prezesa Zarządu PFRON w zakresie dokonywania czynności wynikających z przepisów...

V SA/Wa 3810/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-17

dawania prymatu wykładni językowej, a ponadto co do zasady przepisy, a także podejmowane w ich wykonaniu czynności prawne, powinny być interpretowane ścieśniająco'., Mając...
. Przedłożenie formularza wraz z ugodami zawartymi z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od SPZOZ oraz przelewy bankowe...

III SA/Wa 3449/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-14

stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Kontroli Sądu poddany został akt administracyjny wydany w trybie nadzwyczajnym, jakim jest postępowanie w przedmiocie...
i utrudniają rozpoznanie sprawy. Mogą niekiedy świadczyć o tym, że w trakcie postępowania administracyjnego nie dokonano szeregu istotnych dla sprawy czynności. Skoro Sąd...