Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

III FSK 964/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

budowlanych w sposób określony w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1036 ze zm.. Do wartości...
podstawy opodatkowania niewłaściwe jest zastosowanie art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. i odnoszenie tej podstawy do wartości, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych...

IV SAB/Wr 146/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-13

dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej. Podał, że posiada deficyt budżetowy z powodu procesów sądowych o zapłatę podatków, danin i innych. Prowadzi jednoosobowe gospodarstwo...
i dochodowej skarżącego i żony, (zaświadczenia potwierdzającego w szczególności czy skarżący mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z żoną, gdzie pracuje...

II SA/Wa 2287/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

(pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W dniu [...] grudnia 2011 r. T.B. wystąpił...
, co wynika z akt sprawy. Oznacza to, że powinien był być uznany za osobę bezdomną, w rozumieniu § 4 pkt 1 uchwały Rady m. st. Warszawy. Ponadto spełnił kryterium dochodowe...