Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1306/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

Odliczenie przez podatnika podatku dochodowego właściwego dla osób prawnych kwot wypłaconych wspólnikom dywidend od podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym...
nie stanowi przewidzianego w art. 20 ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) powodu...

II FSK 2689/17 - Wyrok NSA z 2019-07-12

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 4 marca 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Wymieniony...

II FSK 2048/18 - Wyrok NSA z 2020-12-03

Skarbowej z dnia 22 września 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla interpretację Dyrektora...
2017 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Z przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji stanu sprawy wynika, że Spółka we wniosku o wydanie...

I SA/Rz 924/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-12-18

. M. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2014r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - oddala skargę - We wniosku...
prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym...

II FPS 5/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-06

Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2014 r. nr ILPB1/415-470/14-2/AG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w którym na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia...
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) ma zastosowanie do spółki komandytowo...

II FSK 233/18 - Wyrok NSA z 2019-12-13

z dnia 31 marca 2017 r. nr 0461-ITPB2.4511.19.2017.1.HD w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. F. na rzecz...
Informacji Skarbowej z dnia 31 marca 2017 r. nr 0461-ITPB2.4511.19.2017.1.HD w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylił zaskarżoną interpretację., Wyrok...

II FSK 2901/17 - Wyrok NSA z 2019-08-06

na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 9 pkt 12 i ust. 5 oraz art. 26 pkt 1 u.s.p.w. kwoty podatku dochodowego od osób prawnych lub zaliczek na ten podatek...
węglowodorowego, tj. przy odpowiednim uwzględnieniu możliwego obniżenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z rozliczeniem strat pozostałych spółek...

II FSK 1362/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
ze skargi L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 października 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

II FSK 1739/18 - Wyrok NSA z 2020-11-06

z dnia 22 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od P. S.A. z siedzibą w W. na rzecz Szefa...
Finansów z dnia 22 stycznia 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Wyrok jest dostępny, podobnie, jak pozostałe powołane w uzasadnieniu orzeczenia sądów...

II FSK 1532/18 - Wyrok NSA z 2020-09-15

Regulacja zawarta art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób izycznych...
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)., , Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100