Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 2/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-03-07

Osoba prawna obowiązana do uiszczenia podatku dochodowego, korzystająca z obniżki tego podatku na podstawie przepisu par. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30...
grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych /Dz.U. 1990 nr 4 poz. 20/, zachowuje uprawnienie z tego tytułu po dniu 1 stycznia 1992 r. w związku...

OPK 12/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-11

podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje świadczenie rekompensujące w wysokości ustalonej na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 3...
działalność gospodarczą, będącemu podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy też uzasadnionym jest w takim...

III AZP 39/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-03-21

Prawo podatnika do zwrotu nadpłaty podatku dochodowego przechodzi na jego spadkobierców. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora, w sprawie ze skargi Henryka G. na decyzję...
Izby Skarbowej w R. z dnia 28 kwietnia 1994 r. (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty kwoty podatku dochodowego za 1991 r., po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym...

III AZP 7/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-20

Do kosztów inwestycyjnych członka spółki wodnej, będącej podatnikiem, od których oblicza się zwiększony podatek dochodowy na podstawie art. 47 par. 2 ustawy z dnia 26...
Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ustalenia dodatkowego przepisu z tytułu podatku dochodowego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, 'wydzielona działalność gospodarcza' /art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o szkolnictwie wyższym...
z prowadzeniem działalności służą podatki dochodowe oraz podatek od wartości dodanej, nie zaś podatek od nieruchomości. I tak np. sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie...

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

gospodarcza' /art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993, nr 90 poz. 416 ze zm.,/, 'wydzielona działalność...
., Pogląd ten zaaprobowano w doktrynie, która przyjmuje, że opodatkowaniu czynności związanych z prowadzeniem działalności służą podatki dochodowe oraz podatek od wartości...

III AZP 27/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-01-14

. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej /Dz.U. nr 35...
grudnia 1972 r. o podatku obrotowym /t.j. Dz.U. 1983 nr 43 poz. 191 ze zm./ oraz do ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /t.j. Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147 ze zm...

OPK 23/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

to, że ustawa o dodatkach mieszkaniowych posługuje się określeniem 'dochód', który stanowi podstawę do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego...
powinna być rozumiana jednolicie na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisach o ubezpieczeniu społecznym oraz ustawy o dodatkach...

VI SA 28/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-02-19

działalności rolniczej, zawartej w ustawach o podatkach dochodowych /art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
- Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm. oraz artykuły o tych samych numerach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416...

FPK 8/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-07-28

wynikający z regulacji zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./. Stosownie...
bowiem do treści tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu...
1   Następne >   2