Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 28/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-12-28

1. Przepisy art. 1 pkt 8 lit. 'b' oraz punkt 9 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie, w jakim odnoszą...
zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych bez odpowiedniego okresu dostosowawczego, co narusza zasady pewności prawa i zaufania obywateli do państwa wynikające...

K 22/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-29

Art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'c' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ jest zgodny z art. 1 i art. 67...
. 1 pkt 5 lit. 'a' - 'g' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwie istotne cechy tej konstrukcji prawnej. Z jednej strony na jej wyjątkowość...

K 1/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-15

oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/ przez to, że wprowadza zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w toku roku podatkowego, co narusza pewność prawa...
17 lit. 'a' jest niezgodny z art. 1 powołanych wyżej przepisów konstytucyjnych przez to, że wprowadził niekorzystne dla podatników zmiany podatku dochodowego od osób...

U 2/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-02-04

. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm./, w szczególności z jej art. 1, art. 5-6 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 2 pkt 16 w brzmieniu ustalonym...
mających na celu opodatkowanie podatkiem dochodowym różnic kursowych, uznać należy za akty normatywne w rozumieniu powołanego wyżej art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK. W orzeczeniu...

K 10/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-04-11

Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416/ w zakresie mocy obowiązującej, utrzymanej...
nr 84 poz. 426/. Ocena konstytucyjności art. 6 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga na wstępie ustalenia zakresu czasowego obowiązywania...

K 13/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-03-29

ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych., Na podstawie tego przepisu Minister Finansów do dnia 15 listopada 1992 r. zobowiązany był ustalić skalę...
podatku dochodowego na rok 1993 z uwzględnieniem wzrostu wspomnianych wyżej progów podatkowych. Minister Finansów obowiązku tego nie wykonał, a dnia 16 kwietnia następnego...

K 13/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-02-16

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania...
rolników z zadaniami przypisanymi związkom zawodowym rolników indywidualnych organizacje te pod względem opodatkowania podatkiem dochodowym potraktowanie zostały odmiennie...

K 12/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-25

rolniczych działalności zawodowej, na posiadanych gruntach obciążonych podatkiem rolnym lub prowadzenie działu specjalnego obciążonego podatkiem dochodowym jest cechą relewantną...
tego przepisu konstytucyjnego. Na rozprawie zaś przedstawiciel Wnioskodawcy podniósł, że naruszenie tego przepisu polega na tym, że w ustawie o podatku dochodowym Minister Finansów...

K 1/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-05-24

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przesłanką formalno-procesową takiego ustalenia jest zakres wniosku RPO. TK - nawiązując do wcześniejszego orzeczenia...
podatku dochodowego od osób fizycznych., Zakwestionowane przepisy weszły w życie z mocą wsteczną, a tym samym bez okresu vacatio legis. Vacatio legis nie stanowi wprawdzie...

K 8/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-12-14

19 lipca 1993 r. zarządzenie w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego w okresie wstecznego działania zakwestionowanego przepisu ustawy...
przez Rzecznika Praw Obywatelskich norma ustawowa dotyczy bowiem obowiązku podatkowego, a zarządzenie Ministra Finansów jedynie ustalenia i poboru podatku. TK kontrolował dlatego normę...
1   Następne >   2