Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 971/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-03

się one przepisowi krajowemu przyjętemu w art. 27b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176...
ze zm.) ograniczającemu prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej wyłącznie na podstawie przepisów prawa...

II FSK 1897/15 - Postanowienie NSA z 2017-08-23

, tj.: czy art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
podlegającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2014 r. W dniu 19...

II FPS 4/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-19

./: Czy wniosek osoby samotnie wychowującej dziecko o opodatkowanie na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U....
odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. Wyrok ten zapadł w stanie faktycznym, w którym w dniu 27 sierpnia 2003 r. skarżąca złożyła...

II FPS 5/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-06

Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2014 r. nr ILPB1/415-470/14-2/AG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w którym na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia...
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) ma zastosowanie do spółki komandytowo...

I SA/Łd 1132/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-05

. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok oraz odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie płatności zaliczek...
na podatek dochodowy od osób fizycznych za sierpień 2013 r. i wrzesień 2013r. postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w komparycji wyroku z dnia 2 marca 2017...

II FSK 754/11 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych p o s t a n a w i a: 1. zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo, 2...
akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2010r., Nr 51, poz...

I SA/Kr 1744/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-17

sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego w związku...
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w zwaloryzowanej wysokości, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji...

II FSK 824/10 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym...
podatku dochodowego od osób fizycznych., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym:, D. O. - B. wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem...

II FSK 3069/13 - Postanowienie NSA z 2015-10-13

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 17 września 2012 r. nr IBPBI/2/423-741/12/AP w przedmiocie podatku dochodowego...
art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74...

I SA/Wr 3/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-23

w P. z dnia 28 września 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: zawiesić postępowanie. We wniosku o udzielenie pisemnej...
interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, B.N. (dalej: skarżący) podał, że zbył lokal mieszkalny wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100