Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Kr 2083/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-27

Wyłączenie przewidziane w art. 14a ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dotyczy...
na warunkach określonych w art. 14a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. W decyzji...

I SA/Kr 1511/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-03-16

Od 1 stycznia 2000 r. przeszkodą do korzystania z ulgi w podatku od towarów i usług przez zakłady pracy chronionej jest nie tylko sprzedaż wyrobów akcyzowych...
opodatkowanych podatkiem akcyzowym, lecz również sprzedaż wyrobów akcyzowych nie opodatkowanych tym podatkiem, o ile były one wymienione w poz. 1-7, 10, 12-19 zał. nr 6 do ustawy...

SA/Kr 1761/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-27

akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, gdyż firma w okresie trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym nie dokonała...
. 53 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Strona skarżąca od dnia 5 lipca 1993 r. nie mogła...

SA/Kr 1905/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-11-16

Zawarte w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ uprawnienie podatnika...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Skarżąc powyższą decyzję do NSA Spółka zarzuciła:, - naruszenie prawa materialnego...

SA/Kr 1314/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-20

1. Prawa majątkowe nie są 'towarem' w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., W konsekwencji - ich sprzedaż...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ oraz inne tego rodzaju umowy objęte zwolnieniami na podstawie...

I SA/Kr 389/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-03-01

. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./, . Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./,, - par. 38 ust. 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie...

I SA/Kr 1573/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-03-25

1. Przepisy art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. 'c' i ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu nadanym nowelą z dnia 9 grudnia 1993 r. /Dz.U. nr 129 poz. 599...

I SA/Kr 735/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-05-12

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ dodatkowe zobowiązanie podatkowe za miesiąc październik 1997 r., Powyższa decyzja była wynikiem kontroli przeprowadzonej...
oraz o podatku akcyzowym. We wskazanym okresie skarżąca nie była uprawniona do otrzymywania faktur VAT, ani nie była uprawniona do stosowania obniżenia podatku należnego o podatek...

I SA/Kr 2317/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-04-27

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jak również przepisy wykonawcze. Z powodu nieprawidłowej kwalifikacji i ewidencjonowania dokumentów zakupu przez wdrażany...
było wynikiem uznania, iż przepis art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ przyznaje...

I SA/Kr 189-212/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-10-26

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług...
, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatnik ma prawo do obniżenia własne o podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu...
1   Następne >   +2   +5   9