Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I SA/Rz 634/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-16

r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), dalej: Ordynacja podatkowa przewiduje co do zasady, że oprocentowanie przysługuje od dnia powstania nadpłaty...
w Ordynacji podatkowej., W ocenie organu skoro bezpośrednią przyczyną uchylenia decyzji wymiarowej stanowił upływ terminu przedawnienia do określenia wysokości...

I SA/Rz 769/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-01

interpretacji przepisów prawa podatkowego w sposób niedopuszczalny, podkreślając iż przepisy art. 14j § 1 i art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa...
interpretacji., Strona zarzuciła naruszenie:, - art. 14j § 1 i 3 w zw. z art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa i przyjęcie, że organ podatkowy...

I SA/Rz 768/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-01

interpretacji przepisów prawa podatkowego w sposób niedopuszczalny, podkreślając iż przepisy art. 14j§1 i art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa...
interpretacji., Strona zarzuciła naruszenie:, - art. 14j § 1 i 3 w zw. z art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa i przyjęcie, że organ podatkowy...

I SA/Wa 1781/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którymi ostateczny termin wydania decyzji minął z dniem 1 stycznia 2004 r.,, 2. niezastosowanie przepisów...
w KSAP nie podlega jego zdaniem reżimowi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie stanowi bowiem niepodatkowej należności budżetu państwa. Zwrot...

I SA/Rz 747/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-11-25

przemawia za przyjęciem, że umorzenie zaległości podatkowej, w świetle przepisów art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, jest uzasadnione ważnym interesem podatnika...
zaistnienia ww. przesłanek nie obliguje do przyznania podatnikowi wnioskowanej ulgi. Z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że przyznanie ulgi w zakresie umorzenia...

I SA/Ke 429/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-20

bezpieczeństwa, stwierdzającego fakt uznania infrastruktury kolejowej Spółki za bocznicę kolejową;, 3. naruszenie art. 14c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej poprzez poczynienie...
oraz art. 14c § 1 i art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej interpretacje wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego...

I SAB/Rz 5/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-15

się do naruszenia art. 120, art. 121 § 1, art. 125 § 1, art. 139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.), dalej...
publicznej pozostaje w bezczynności w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst...

I SA/Rz 563/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-19

oraz załącznikiem nr 1 do u.t.k. w zw. z art. 7 Konstytucji oraz art. 120 Ordynacji podatkowej poprzez bezpodstawną odmowę zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów, tj...
nurtującego go zagadnienia prawnopodatkowego, z której może skorzystać na zasadach określonych art. 14k - art. 14m Ordynacji podatkowej. Organy podatkowe działają na podstawie...

II SA/Wa 176/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-08

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

IV SAB/Wa 361/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-29

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Odpowiedź na pismo skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   16