Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I GSK 994/18 - Wyrok NSA z 2019-03-21

przez Prezesa URE przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest kwestią sporną. Z jednej strony poglądy doktryny...
wskazują na istnienie domniemania podlegania niepodatkowych należności budżetowych przepisom Ordynacji podatkowej, z drugiej - na konieczność jednoznacznego wskazania...

II GSK 717/19 - Wyrok NSA z 2022-09-02

', o których mowa w art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa z przepisami art. 1 - 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, które odpowiednio odnoszą...
, że ani wymieniona ustawa nie jest 'ustawą podatkową', w rozumieniu pkt 1 art. 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, ani też przywołanej jej przepisy nie są 'przepisem prawa...

II GSK 226/20 - Wyrok NSA z 2022-09-02

pojęcia 'ustaw podatkowych' oraz pojęcia 'przepisów prawa podatkowego', o których mowa w art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa z przepisami art. 1 - 3 ustawy...
zmiany tego zezwolenia, za uzasadniony trzeba uznać wniosek, że ani wymieniona ustawa nie jest 'ustawą podatkową', w rozumieniu pkt 1 art. 3 ustawy - Ordynacja podatkowa...

II GSK 1236/19 - Wyrok NSA z 2022-12-02

podatkowych' oraz pojęcia 'przepisów prawa podatkowego', o których mowa w art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa z przepisami art. 1 - 3 u.s.s.e. dotyczącymi...
. W tym zatem zakresie ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych nie jest 'ustawą podatkową' w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a te przepisy u.s.s.e....

II GZ 679/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

podatkowy i rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony...
czynności procesowej z czynnością dokonaną przed organami podatkowymi. Wspomniana w art. 37 § 1 p.p.s.a. regulacja dotyczy postępowania sądowego, tak samo jak zawarty w art. 46...

II GZ 927/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

Zażalenie P. S.A. z siedzibą w [...] na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 2368/15 w zakresie odrzucenia skargi z powodu nieuzupełnienia braku formalnego w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w [...] na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: 1. odrzucić zażalenie, 2. zwrócić P. S.A. z siedzibą w [...] ze środków bu...