Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I GSK 994/18 - Wyrok NSA z 2019-03-21

przez Prezesa URE przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest kwestią sporną. Z jednej strony poglądy doktryny...
wskazują na istnienie domniemania podlegania niepodatkowych należności budżetowych przepisom Ordynacji podatkowej, z drugiej - na konieczność jednoznacznego wskazania...

II GZ 679/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

podatkowy i rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony...
czynności procesowej z czynnością dokonaną przed organami podatkowymi. Wspomniana w art. 37 § 1 p.p.s.a. regulacja dotyczy postępowania sądowego, tak samo jak zawarty w art. 46...

II GZ 927/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

Zażalenie P. S.A. z siedzibą w [...] na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2015 r. sygn. akt V SA/Wa 2368/15 w zakresie odrzucenia skargi z powodu nieuzupełnienia braku formalnego w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w [...] na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: 1. odrzucić zażalenie, 2. zwrócić P. S.A. z siedzibą w [...] ze środków bu...