Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

VI SA/Wa 2374/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

abonamentowa nie przewiduje terminu na uiszczenie opłaty abonamentowej ustalonej w decyzji. W tym zakresie organ odwołał sie do art. 47 § 1 ordynacji podatkowej, który stanowi...
karna nie ma charakteru budżetowego, nie wyklucza zastosowania ww. przepisu ordynacji podatkowej, jako że opłata karna jest niewątpliwie 'opłatą', ustaloną nie przez 'organ...

VI SA/Wa 3469/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-08

. opłaty abonamentowej organ, nawiązując też do kwestii terminu wykonalności decyzji z mocy przepisów kpa, powołał się w tym względzie na art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej...
są organy inne niż organy podatkowe, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Ordynacja podatkowa sama w sobie nie reguluje problematyki egzekucji należności...

I SA/Ol 499/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-20

są przede wszystkim wpływy podatkowe., Utrzymując powyższą decyzję Kolegium przytoczyło treść art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...
(R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex 2011)., Przesłanki dotyczące ważnego interesu...

I SA/Ol 202/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-07

art. 213 § 1 Ordynacji podatkowej (dalej: 'Op') wniosek o jej uzupełnienie poprzez zmianę wskazanego w decyzji okresu obowiązywania zwolnienia (K-32). Strona uzasadniła...
. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), zgodnie z którym strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zażądać jej uzupełnienia...

II GSK 2594/15 - Wyrok NSA z 2017-08-25

na uiszczenie opłaty abonamentowej ustalonej w decyzji, odwołał się w tej kwestii do art. 47 § 1 ordynacji podatkowej, który stanowi, że 'Termin płatności podatku wynosi 14 dni...
. przepisu ordynacji podatkowej, jako że opłata karna jest niewątpliwie 'opłatą', ustaloną nie przez 'organ podatkowy', lecz przez kierownika COF (w wysokości przesądzonej...

II SAB/Wa 649/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

cywilny (art. 60 i art. 78 § 2), Ordynację podatkową (art. 3 pkt 13), Kodeks postępowania administracyjnego (art. 57 § 5 pkt 1 i art. 63 § 1), a także Kodeks postępowania...
, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania cywilnego czy Kodeksu postępowania administracyjnego, a pojęcie podpisu elektronicznego w ogóle nie występuje. Ustawa Prawo...

IV SA/Wa 2678/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-21

[...] lipca 2008r. Wójt Gminy W. po wznowieniu z urzędu postępowania uchylił na podstawie art. 245 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej własną decyzję w sprawie wymiaru podatku...
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy W. z dnia [...] lipca 2008r. uchylającą decyzję w sprawie wymiaru podatku leśnego za 2008r...

III SA/Gl 33/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-30

), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)), przekazuje się wojewódzkim sądom...
ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne...

V SA/Wa 4408/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

V SA/Wa 4347/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...
1   Następne >   3