Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GSK 760/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej,, 2. kwoty 758.374 zł tytułem oprocentowania nadpłaty, którą stanowił niedokonany w przewidzianych prawem terminach zwrot...
., Po rozpatrzeniu wniosku NUC, decyzją z dnia [...] października 2013 r., na podstawie art. 207 § 1 i 2 i art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...

I GSK 759/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

umniejszając otrzymany zwrot o powyższą kwotę uznała, iż pozostała kwota powinna podlegać oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej,, 2. kwoty 758.374 zł tytułem...
art. 207 § 1 i 2 i art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm, dalej: ordynacja podatkowa) oraz art. 77 ust. 3...

I GSK 758/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

kwotę uznała, iż pozostała kwota powinna podlegać oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej,, 2. kwoty 758.374 zł tytułem oprocentowania nadpłaty, którą...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm, dalej: ordynacja podatkowa) oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r...

I GSK 761/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

do niej oprocentowanie, a następnie umniejszając otrzymany zwrot o powyższą kwotę uznała, iż pozostała kwota powinna podlegać oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej...
[...] października 2013 r., na podstawie art. 207 § 1 i 2 i art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm, dalej: ordynacja...

I GSK 967/09 - Wyrok NSA z 2010-08-03

Ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołań P. S.A. w Lublinie; dalej: P., utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celnego I w W. z [...] marca 2007 r., [...] maja 2007 r...
w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Naczelnik Urzędu Celnego I w W. wskazał, iż brak jest podstaw prawnych do zwrotu odsetek od nieterminowego (po terminie...

I SA/Go 847/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

., Od powyższej decyzji Spółka [...] złożyła odwołanie zarzucając powyższej decyzji naruszenie art. 68 § 1 ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji po upływie terminu...
przedawnienia, art. 120 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów prawa i art. 121 § 1 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania...

I SA/Go 848/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

powyższej decyzji naruszenie art. 68 § 1 ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji po upływie terminu przedawnienia, art. 120 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie...
postępowania z naruszeniem przepisów prawa i art. 121 § 1 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania podatkowego w sposób naruszajmy zasadę działania...

I SA/Lu 188/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-07

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm., powoływanej zwanej dalej jako 'Ordynacja podatkowa', w związku z art. 376 § 1 Kodeksu...
cywilnego przez nieokreślenie w decyzji, z kim strona odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe '[...]' s.c. oraz art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej...

I SA/Po 192/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-10

Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu wskazano na zaistnienie przesłanki wymienionej w art. 240§1pkt8, w tym przypadku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27...
. 245§2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi organ odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek określonych...

I GSK 708/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy i jednocześnie brak jest podstaw do zastosowania art. 229 Ordynacji podatkowej, tj. przeprowadzenia przez organ odwoławczy uzupełniającego...
zastała udokumentowana w sposób wskazany w art. 77 ust. 2 u.p.a., Organ pierwszej instancji przytoczył także treść art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100