Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 960/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-13

W przypadku gdy stwierdzone zostanie, iż poniesione wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zgromadzonych wcześniej zasobach finansowych...
, organy podatkowe zyskują uprawnienie do przyjęcia, iż podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił., Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik uzyskał...

I SA/Ka 793/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-10-02

1. Dochód z nieujawnionych źródeł przychodów /art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r. od dochodu w wysokości 22.485 zł nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Jako podstawę...

SA/Ka 181/84 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-05-24

. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/, nie pozwala na opodatkowanie wydatków poniesionych ze środków nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
wobec ich postępowania podatkowego w celu ustalenia, czy poniesione wydatki znajdują pokrycie w ujawnionych źródłach przychodów. W toku tego postępowania organy podatkowe...

I SA/Ka 1400/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-23

/Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, dochodem...
przychodów decydują dwie przesłanki: związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ich wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Przy ustalaniu kosztów uzyskania...

SA/Ka 331/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1983-07-20

podstawę opodatkowania powinien przyjąć również w postępowaniu podatkowym o wymiar podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych., 2. Artykuł 8 ust. 9 ustawy...
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./, dotyczący wymiaru podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych...

I SA/Ka 1413/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-04

określonych w art. 12 i art. 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użycie przez ustawodawcę słów 'w szczególności' wskazuje, iż katalog innych źródeł...
od osób fizycznych nie stanowiły przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy...

I SA/Ka 963/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-07

obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego w zakresie wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
nieujawnionych, a sformułowanie, że wysokość takich przychodów ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego...

I SA/Ka 1925/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-11-28

ustalającej wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za lata 1994-1996, przybliżoną kwotę zobowiązania w podatku dochodowym w wysokości...
wysokości przychodów z nieujawnionych źródeł, a także finansowe konsekwencje zabezpieczenia. Wreszcie - zarzucił organom podatkowym pominięcie w rozważaniach treści art. 253...

I SA/Ka 1172/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-02

w uzasadnieniu wniesiono o zaliczenie w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu używania w prowadzonej działalności gospodarczej...
potwierdzają zasadność dokonanego wymiaru., Przechodząc do meritum sprawy podniesiono, że w przedmiotowej sprawie istniały przesłanki do zakwestionowania ksiąg przychodów...

I SA/Ka 1875/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-11-27

trwałym ciężarem a źródłem przychodów oraz przychodem uzyskiwanym z tego źródła. Taka zależność w polskim ustawodawstwie podatkowym jest przy tym właściwa zasadniczo...
dla działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy, działów specjalnych produkcji rolnej, w których to źródłach obowiązuje zasada odliczania od przychodów, faktycznie poniesionych...