Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Łd 453/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-14

podatku od przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 r., a następnie połączył '1) prowadzone wobec Pani (o sygn. 368000-CKK-6.4102.2,1.2021) w przedmiocie...
przestrzegania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustalenia podatku od przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 r., 2...

I SAB/Kr 4/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-17

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok (nr sprawy: [...]) i bezczynność polegającą na braku jego zakończenia pomimo upływu terminu...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za lata 2006 i 2007., W uzasadnieniu skargi podano, że w dniu 19 sierpnia 2010 r. zostało...

I SA/Kr 111/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

zastosowania zwolnienia dla poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty odsetek od ustalenia rzeczywistego właściciela odsetek, podczas gdy interpretacja prezentowana...
. do katalogu usług z art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., podlegających opodatkowaniu stawką 20% podatku u źródła., Dnia 16 lipca 2021 r. wpłynęło do organu pismo zatytułowane...

I SA/Kr 113/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

ten, w brzmieniu obowiązującym w 2015 roku, uzależniał możliwość zastosowania zwolnienia dla poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty odsetek od ustalenia rzeczywistego...
skarbowego. W wyniku analizy materiałów w kontekście treści art. 1 § 1-3 K.k.s. ustalone zostało, że ujawnione i udokumentowane w toku kontroli postępowania podatkowego...

I SA/Kr 672/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

, że określone czynności prawne dokonywane przez strony tych transakcji były pozorne. Swoje uzasadnienie organ ten oparł na ujawnionym stanie faktycznym, w którym jedna...
nie stanowią źródła prawa, organ I instancji wskazał powód, dla którego nie był zobligowany do zastosowania poglądów wyrażonych w ekspertyzie., Organ odwoławczy zauważył...

I SAB/Kr 23/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

, reprezentowanym przez pana M. M.. Źródłem finansowania wskazanej transakcji, była pożyczka udzielona spółce przez jednego z jej udziałowców, pana S. G.. Zakupiona kawa...
na dzień 26.01.2018r. ujawniona była jako Prezes Zarządu; podczas przesłuchania w/w osoba oświadczyła, że sprzedaży udziałów w Spółce I. Sp. z o.o.. przedkładając do wglądu...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

, korespondencji pod adresami ujawnionymi we właściwych rejestrach (KRS, CEIDG), jako adresy do kontaktów (adresy siedzib, adresy miejsc prowadzenia działalności),, - obieranie...
do oszustw podatkowych z udziałem tzw. 'znikających podatników'. Olej rzepakowy, którego krajowe źródło pochodzenia prowadzi do podmiotów nierzetelnych, był następnie...

I SA/Kr 668/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

roku, bowiem w tym okresie Szwajcaria nie pobierała podatku u źródła od należności licencyjnych wypłacanych do podmiotów nie mających siedziby w Szwajcarii...
, że nie są należnościami licencyjnymi, z którymi byłby związany obowiązek płatniczego pobrania podatku 'u źródła') oraz, - wadliwe ustalenie kwoty spornej (wysokości należności...

I SA/Kr 89/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-09

Sądowego ujawnił informację o podwyższeniu kapitału zakładowego L. sp. z o.o. S.K.A z kwoty 50.000 zł do 250.000 zł., W odniesieniu do września 2014r. ustalono, że w dniu...
Rejestru Sądowego ujawnił informację o podwyższeniu kapitału zakładowego F. I. sp. z o.o. S.K.A. z kwoty 250.000 zł do 550.000 zł., W odniesieniu do grudnia 2014r. ustalono...

I SA/Kr 1266/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-22

do przekonania podatników, iż rzetelne i staranne wypełnienie deklaracji podatkowej leży w ich interesie. Ujawnienie bowiem błędu w rozliczeniu pociąga za sobą obowiązek...
zupełności postępowania dowodowego. To bowiem organ podatkowy zabiega w postępowaniu o udowodnienie każdego faktu za pomocą wszystkich dostępnych środków i źródeł dowodowych...
1   Następne >   2