Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Łd 453/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-14

podatku od przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 r., a następnie połączył '1) prowadzone wobec Pani (o sygn. 368000-CKK-6.4102.2,1.2021) w przedmiocie...
przestrzegania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustalenia podatku od przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2016 r., 2...

I SAB/Kr 4/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-17

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 rok (nr sprawy: [...]) i bezczynność polegającą na braku jego zakończenia pomimo upływu terminu...
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za lata 2006 i 2007., W uzasadnieniu skargi podano, że w dniu 19 sierpnia 2010 r. zostało...

I SA/Kr 111/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

zastosowania zwolnienia dla poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty odsetek od ustalenia rzeczywistego właściciela odsetek, podczas gdy interpretacja prezentowana...
. do katalogu usług z art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., podlegających opodatkowaniu stawką 20% podatku u źródła., Dnia 16 lipca 2021 r. wpłynęło do organu pismo zatytułowane...

I SA/Kr 113/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

ten, w brzmieniu obowiązującym w 2015 roku, uzależniał możliwość zastosowania zwolnienia dla poboru podatku u źródła z tytułu wypłaty odsetek od ustalenia rzeczywistego...
skarbowego. W wyniku analizy materiałów w kontekście treści art. 1 § 1-3 K.k.s. ustalone zostało, że ujawnione i udokumentowane w toku kontroli postępowania podatkowego...

I SA/Kr 1649/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

. dnia 17 grudnia 2015 r., powstał u Strony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl bowiem art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. źródłem przychodów...
, że w dniu 17 grudnia 2015 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców, w którym ujawniono m.in., że Strona objęła 2.482 udziały o wartości nominalnej...

I SA/Kr 285/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-03-07

, nie dysponowały adekwatnym majątkiem trwałym, nie wskazały, bądź wskazały wątpliwe źródła pochodzenia towarów odsprzedawanych do strony, a pozyskanie dokumentacji księgowej...
przez H.,, - spółka miała korzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z placu K. na zasadach nieodpłatnego użyczenia,, - świadek nie zna źródła pochodzenia...

I SA/Kr 778/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-20

pozorną będziemy mieć do czynienia, gdy w istocie strony nie chcą wywołać skutków prawnych z czynności ujawnionej bądź chcą wywołać skutki inne, niż w pozornej czynności...
deklarują. Chcą przy tym wywołać u osób trzecich wrażenie, że dokonana została ujawniona czynność prawna (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2002 r. sygn. akt...

I SA/Kr 235/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-02-07

do sytuacji, w której należałoby prowadzić postępowanie dowodowe nawet wówczas, gdy całokształt okoliczności ujawnionych w sprawie wystarczyłby do podjęcia...
rozstrzygnięcia, a także wówczas, gdy należyta ocena zebranego materiału dowodowego prowadziłaby do nieodmiennej konstatacji, iż innych dowodów poza ujawnionymi nie należy oczekiwać...

I SA/Kr 294/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-26

czynnego udziału Strony w postępowaniu,, 6. art. 180 § 1 w zw. z art. 189 § 1 O.p. w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych poprzez ujawnienie...

I SA/Kr 672/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

, że określone czynności prawne dokonywane przez strony tych transakcji były pozorne. Swoje uzasadnienie organ ten oparł na ujawnionym stanie faktycznym, w którym jedna...
nie stanowią źródła prawa, organ I instancji wskazał powód, dla którego nie był zobligowany do zastosowania poglądów wyrażonych w ekspertyzie., Organ odwoławczy zauważył...
1   Następne >   2