Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

III SA/Gl 1782/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-28

., Wreszcie, zgodnie z załączonymi do odwołania kartami pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów 'T' pracownik w wybranych dwóch dniach pracy użył przycisku czuwaka 75 i 42 razy...
zapalenia [...]., Natomiast w odpowiedzi na zarzuty odwołania organ podkreślił, że PPIS w B. szczegółowo sporządził ocenę narażenia zawodowego (karta narażenia zawodowego z dnia...

II SA/Ke 937/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-04

wniósł między innymi o: uzupełnienie karty oceny narażenia zawodowego, zwrócenie się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. o przesłanie akt...
w przesłanej do WOMP 'Karcie oceny narażenia zawodowego' stwierdził, że D.T. podczas pracy na powierzonych jej stanowiskach w [...] Sp. z o.o. wykonywała pracę...

II SA/Łd 82/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-18

zobligował organ I instancji do ustalenia jaka karta charakterystyki pojazdu znajduje się obrocie i do oceny wszystkich przedstawionych przez stronę opinii i ekspertyz...
się wyjaśnił, iż pracownik odwołującego się błędnie przekazał jako załącznik do protokołu kontroli sanitarnej wersje roboczą karty charakterystyki, która nigdy...

VII SA/Wa 2816/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

2013 r. nr [...] - jeden na kartach 28-29 akt sprawy, a drugi na kartach 34-35 akt sprawy., Z wyjaśnienia jednostki orzeczniczej I stopnia zawartego w piśmie z dnia 30...
września 2014 r. (karta nr 72 akt sprawy) wynika, że wydała ona orzeczenie nr [...], które zostało następnie poprawione, zgodnie z pismem z dnia 29 listopada 2013 r. (brak...

IV SA/Wr 727/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-17

diagnostycznego zajęte stanowisko uzasadniła następująco: '(...) Z kart oceny narażenia zawodowego wynika, że w czasie pracy na stanowisku ślusarza mechanika wykonywał różne czynności...
nadgarstkowych, polegające na maksymalnym ich zginaniu i prostowaniu z jednoczesnym uciskiem na nerw pośrodkowy. Potwierdzony w kartach oceny narażenia zawodowego zakres czynności...

II SA/Sz 211/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

epidemiologiczne z L. D. w związku z podejrzeniem choroby zawodowej. W karcie oceny narażenia zawodowego, w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, Państwowy Powiatowy...
z dnia [...] i z dnia [...], ponieważ, w wyniku podjętych działań organ prowadzący postępowanie nie uzyskał dowodów na poparcie swoich wniosków zawartych w kartach oceny...

II SA/Wr 221/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-01-27

Sanitarny we W. ustalił, iż P. R. nie był narażony na działanie ponadnormatywnego hałasu w środowisku pracy. Z kart pomiarów na stanowisku pracy maszynisty pojazdów...
we W. Organ II instancji powołał się na uzupełniające postępowanie, polegające na uwzględnieniu kart pomiaru na stanowiskach pracy maszynisty pojazdów trakcyjnych z 1982r...

III SA/Wr 98/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-22

odwoławczym - wyniki przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji dochodzenia epidemiologicznego oraz treść przedłożonej przez samego odwołującego się karty...
informacyjnej z 5 listopada 2003 r. Z karty tej wynika, iż zainteresowany przebywał w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego we Wrocławiu od 28...

III SA/Łd 568/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-09

., - art. 7 w zw. z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. polegające na nierzetelnym i niewyczerpującym zebraniu materiału dowodowego w sprawie (w szczególności kart narażenia...
stopnia w swych opiniach opierały się na kartach oceny narażenia zawodowego, które zostały sporządzone w sposób niepełny i nierzetelny chociażby z uwagi na nieuwzględnienie...

II OSK 1230/12 - Wyrok NSA z 2012-08-21

błędem. Po pierwsze, obie opinie sporządzone zostały na podstawie karty narażenia sporządzonej wyłącznie w zakresie kierowania przez nią pojazdem i pobierania przez nią...
(karta oceny narażenia zawodowego zał. 1 i 2) jednoznacznie wynika, że praca w laboratorium przebiegała wieloetapowo i obejmowała szereg czynności z możliwością zmiany...
1   Następne >   +2   +5   +10   13