Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

II SAB/Wa 253/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

we wniosku, pozostaje szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wskazał bowiem, że żądanie informacji publicznej w zakresie odnoszącym się orzeczeń wraz z uzasadnieniem...
jest bez wykazywania przesłanki interesu publicznego - jest fakt składania się na taką informację pewnej sumy informacji publicznej prostej, której przygotowanie poprzedzone...

VI SA/Wa 690/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-13

zarzuciła:, - brak podstawy prawnej do stwierdzenia niedopuszczalności jej odwołania od postanowienia Rady Izby Komorniczej w W. w przedmiocie wyrażenia opinii...
może powodować konflikt interesów. Podniosła, iż żaden przepis ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeks Etyki Zawodowej Komornika nie zabrania asesorom komorniczym...

II SAB/Po 70/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-05

w ramach postępowań dyscyplinarnych' za dany okres czasu, a jedynie odpisy prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych dotyczących osób o zróżnicowanym statusie prawnym, jakimi...
publicznej, stanowiło prawidłową wykładnię przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej., Przechodząc w pierwszej kolejności do zagadnienia charakteru prawnego orzeczeń...

VI SA/Wa 2622/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

aplikanta komorniczego: M. B. (nazywanego dalej 'Skarżącym') z listy aplikantów komorniczych., Do wydania zaskarżonej uchwały doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym...
do skonstruowania odpowiedzi na postawione pytania oraz brakiem umiejętności skonstruowania definicji instytucji prawnych, które były przedmiotem pytań., Pismem z [...] maja 2013 r...

VI SA/Wa 718/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

. 107 § 1 pkt 6 w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. poprzez brak zawarcia w zaskarżonym postanowieniu (uchwale) uzasadnienia faktycznego i prawnego zawierającego elementy wskazane...
czego brak jest podstaw do wyeliminowania jej z obrotu prawnego., Na wstępie wskazać należy, że wbrew twierdzeniom KRK zawartym w odpowiedzi na skargę, na postanowienia...

VI SA/Wa 1514/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-10

2010 r., gdy zwróciła się o poradę prawną w toku postępowania prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości dotyczącego powołania na stanowisko komornika., Wojewódzki Sąd...
. nr [...] dowiedziała się w trakcie udzielania jej porady prawnej w dniu 20 maja 2007 r. Tym samym dzień ten należy uznać za dzień ustania przyczyny uchybienia terminu, o którym mowa...

II SAB/Ke 19/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-28

prawną. Jakkolwiek przepisy ustawy p.p.s.a. nie określają na czym polega stan bezczynności organów administracji publicznej, to w orzecznictwie sądowym oraz doktrynie...
, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych...