Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1970/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-10-16

Jeżeli projekt planu zagospodarowania przestrzennego zamyka na przyszłość możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością, tym samym narusza interes prawny właściciela...
miał przed stworzeniem tego projektu., Naruszenie interesu prawnego nie polega na odjęciu jakiejś dotychczasowej wartości prawnej /uprawnienia, możliwości prawnej...

SA/Kr 2329/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-05-14

skargi do organu gminy o usunięcie naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia, o jakim mowa w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U....
nr 16 poz. 95 ze zm./., 2. O przynależności danego pisma do kategorii protestów albo zarzutów decyduje jedynie to, czy został naruszony interes prawny lub uprawnienie...

II SAB/Kr 132/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-11-18

postępowanie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot, tj. podmiot, który ma interes prawny. Stosownie natomiast do treści art. 28 Kpa stroną jest każdy...
, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem...

II SA/Kr 1164/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-02-28

. takiego uczestnika, który ma pełny zakres uprawnień procesowych i który będzie adresatem decyzji administracyjnych jest pojęcie interesu prawnego lub obowiązku...
. O tym zaś, że interes będący treścią żądania ma charakter prawny czy też jedynie faktyczny decydują przepisy prawa materialnego. Chodzi tu o takie przepisy, z których wynikają...

II SA/Kr 958/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-06-08

w postępowaniu przysługuje mieszkańcom bloków nr 21, 23 i 25 Osiedla P. A., a nie brali oni w nim udziału bez własnej winy. Interes prawny tych mieszkańców wynikałby stąd...
, zdaniem skarżących 'walor interesu prawnego wszystkim uciążliwościom dla osób trzecich, jakie może mieć za sobą proces budowlany. Oznacza to, że wszyscy uczestnicy procesu...

II SA/Kr 337/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-01-09

ze względu na interesy poszczególnych członków, nie podlega kontroli w postępowaniu administracyjnym., Członek spółdzielni nie może zatem wywodzić swego interesu prawnego...
. przyczyn wznowienia. Zarówno jednak wtedy jak i obecnie przyczyną odmowy wznowienia postępowania był i jest brak interesu prawnego w żądaniu wznowienia. Decyzja została...

II SA/Kr 2196/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-09-24

nie ma interesu prawnego w sprawie o zmianę pozwolenia na budowę. Strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji., W odpowiedzi na skargę Wojewoda M. wniósł...
., Niezależnie od powyższego trafnie podnosi strona skarżąca, że były właściciel nieruchomości nie ma interesu prawnego w występowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę...

II SA/Kr 2401/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-06-13

- nie mają żadnego interesu prawnego w sprawie budowy przedmiotowego ogrodzenia., Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na powyższą decyzję złożyli Bronisława P...
się każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Status zatem strony...

II SA/Kr 389/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-12-22

nadto, że skarżący nie był stroną w rozumieniu art. 28 Kpa w postępowaniu administracyjnym i nie ma interesu prawnego do złożenia skargi., Naczelny Sąd Administracyjny...
. jest w rozumieniu art. 33 ust. 1 i 3 powołanej ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym uprawnionym podmiotem do wniesienia skargi, a za tym czy ma w tym interes prawny., Okoliczność...

II SA/Kr 2326/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-07-10

, ale jedynie o takie, które dotyczyć mogą naruszeń interesów prawnych a nie interesów faktycznych innych osób. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w sprawy ze skargi Stanisławy K., Józefa K...
art. 30 ust. 3 nie chodzi o wszelkie utrudnienia, jakie może przynieść zaprojektowana inwestycja, ale jedynie o takie, które dotyczyć mogą naruszeń interesów prawnych...
1   Następne >   +2   +5   10