Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

II SAB/Sz 120/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-06

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Rada Izby Notarialnej w S. dopuściła się bezczynności w rozpoznaniu wniosku D.S. z dnia 14 lutego 2022 r...
. o udostępnienie informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność, o której mowa w pkt I wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zobowiązuje organ...

II SAB/Sz 84/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-19

niejawnym sprawy ze skargi B. B. na bezczynność Rady Izby Notarialnej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę Pismem z dnia...
[...] B.B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Rady Izby Notarialnej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Zarządzeniem Sądu...

VII SA/Wa 1256/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

, a także poprzez pocztę elektroniczną o informacje w sprawie, jednak dopiero podczas wizyty, która miała miejsce na przełomie września i października uzyskał odpowiedź...
uzupełnienie dokumentacji. Pomimo nalegań i próśb o dokonanie oceny tej dokumentacji nie uzyskał żadnej informacji, lecz wydaną przez organ decyzję o odmowie nadania...

VII SA/Wa 1118/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

informacji o ostateczności postanowienia [...] Okręgowej Izby Architektów. Przy czym postanowienie [...] Okręgowej Izby Architektów zostało wydane w dniu [...] marca 2009 r...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że wykonywana kontrola polega na weryfikacji...

VII SA/Wa 2317/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-04

organów administracji publicznej, działają w sprawie, w której nie mają kompetencji., Po rozpatrzeniu odwołania Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów decyzja znak...
. C., Od architekta, osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, nadto od członka samorządu zawodowego wymaga się znajomości regulacji dotyczących zawodu,, a znajomość...

VII SA/Wa 2089/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-09

na wniosek z dnia [...] kwietnia 2007 r., o skreślenie z listy członków okręgowej izby. Podniósł, że w związku z otrzymanymi informacjami, skierował wniosek do [...] Sądu...
sądu dyscyplinarnego. Rada przesłała informację o ukaraniu Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i pokrzywdzonemu W. F. oraz zarządziła wpis do rejestru ukaranych...

VII SA/Wa 739/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-04

zawodowego, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Postępowanie to może zostać wszczęte z urzędu bądź w związku z uzyskaniem informacji od osoby trzeciej...
publicznej pod względem zgodności z prawem, z tym że decyzja zgodna z prawem to taka, która nie narusza przepisów prawa materialnego ani procesowego w stopniu, który mógłby mieć...

VII SA/Wa 1436/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-07

budowlanego i aktów wykonawczych, tymczasem w efekcie drugiego egzaminu skarżący uzyskał odmienną informację, a mianowicie, że znajomość przepisów prawa budowlanego...
działalności administracji publicznej sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, a więc prawidłowości zastosowania przepisów obowiązującego prawa oraz trafności...

VII SA/Wa 2320/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-14

kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, a więc prawidłowości zastosowania przepisów obowiązującego prawa oraz trafności...
na użytkowanie obiektu budowlanego., Z akt przedmiotowej sprawy wynika, iż informację o popełnieniu przez architekta T. B. czynu polegającego na nierzetelnym dokonaniu...