Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

I OSK 3085/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z 04.09.2019r. o sygn. II SAB/Ke 30/19 po rozpoznaniu skargi J. P. (dalej...
: 'skarżący') na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej [...] Izby Lekarskiej w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązał Okręgową Radę Lekarską...

III SAB/Gl 101/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

informacji publicznej 1) stwierdza bezczynność, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatawienia...
informacji publicznej z [...] r. Domagał się zobowiązania organu do załatwienia jego wniosku podnosząc, że ani na pismo stanowiące wniosek o udostępnienie informacji publicznej...

III SAB/Gl 165/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-13

. w przedmiocie informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązuje Prezesa Okręgowej Rady...
EPUAP [...] Izby Lekarskiej, J.P. (dalej: wnioskodawca, skarżący) złożył wniosek o udostępnienie mu informacji publicznej w postaci protokołu [...] Okręgowego...

III SAB/Gl 238/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-09

Okręgowej Rady Lekarskiej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności oraz, że ta nie miała miejsca z rażącym...
rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej -sprawozdania finansowego Śląskiej Izby Lekarskiej - dalej ŚIL - za 2018r. J. P. dalej strona, skarżący - zarzucił...

III SAB/Gl 90/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-31

udostępniania informacji publicznej oddala skargę. Pismem z [...]r. skarżący J. P. wniósł skargę na bezczynność ,,A’’ w K. w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji...
publicznej., Z akt sprawy wynika, że e-mailem z [...]r. skarżący wniósł do [...] Izby Lekarskiej w K. o udostępnienie następujących informacji odnośnie jej członków...

III SAB/Gl 174/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-02-14

ze skargi J.P. na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę; Zarządzeniem z 13 grudnia 2021 r. Sąd...
r. W przesyłce tej zawarta była informacja o siedmiodniowym terminie wykonania wezwania oraz o rygorze mającym zastosowanie w przypadku niewykonania zarządzeń. Termin...

II SA/Wa 112/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

z tym złożył, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniosek do Komendy Powiatowej Policji w [...] o udzielenie...
informacji dotyczącej masy ciała poszczególnych funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w [...] z uwzględnieniem parametrów BMI oraz wyników ich testów...

IV SA/Wr 489/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

administracyjnego., W dniu 15 lipca 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych...
. i - jak wynika z notatki służbowej Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2014 r. - została mu udzielona wszechstronna informacja na temat jego sprawy...

III SA/Kr 858/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

odnotowana w Książce Orzeczeń Lekarskich (Szpital Specjalistyczny [...] Oddział Chorób Serca). Informacje medyczne wpisane do książki wynikają z dokumentacji medycznej...
z zasadą domniemania zgodności z prawdą oświadczenia organu, od którego pochodzi dokument. Z kolei informacja z NFZ o braku danych dotyczących świadczeń medycznych...

II SA/Wa 641/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

publicznej na jednakowych zasadach (art. 60 Konstytucji), które to prawo może być ograniczone jedynie w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym...
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia...
1   Następne >   +2   +5   8