Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

II SAB/Sz 27/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-04

. na bezczynność i przewlekłość postępowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. 1. umarza postępowanie w sprawie, 2...
listopada 2017 r. do Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w S. (dalej: 'Ośrodek') wystąpiła o udzielenie informacji publicznej :, 1...

II SAB/Ol 85/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-17

informacji publicznej 1) umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; 2) stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza...
r. skarżący wystąpili do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego (dalej: KOWR OT) o udostępnienie w ramach udzielenia informacji publicznej wszelkiej...

II SAB/Sz 54/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-16

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. E. J. (dalej...
') z wnioskiem w zakresie udzielenia informacji publicznej obejmującym - wgląd do obowiązującej w roku 2017 umowy dzierżawy nieruchomości rolnej należącej do zasobu Skarbu Państwa...

II SAB/Sz 26/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza...
postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu o udostępnienie informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala...

II SAB/Sz 53/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-17

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Sygn. akt II SAB/Sz...
w S. (dalej: 'Ośrodek') z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej tj. o: 'wgląd do obowiązującej w roku 2017 umowy dzierżawy nieruchomości rolnej należącej do ZASOBU...

II SAB/Sz 26/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-25

informacji publicznej postanawia: z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W komparycji tego rozstrzygnięcia doszło do błędnego wskazania oznaczenia Wydziału Sądu rozpoznającego skargę ('I' zamiast...

II SO/Gd 2/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-04-19

z wniosku Ł. G. o wymierzenie grzywny A z siedzibą w P. z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia...
publicznej., W uzasadnieniu wskazano, że pismem z 17 września 2020 r. Ł. G. zwrócił się do A. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek został złożony drogą...

II SA/Go 956/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-26

ze skargi K.Ż. na decyzję Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia...
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego...

II SA/Go 956/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-24

Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a : odmówić przyznania prawa pomocy...
. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Dnia 8 grudnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął złożony na urzędowym...

IV SAB/Wr 206/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-08-12

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Jednocześnie strona uiściła kwotę 100 złotych tytułem wpisu od skargi, zaksięgowaną...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na przewlekłość Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we W. w przedmiocie udostępnienia informacji...
1   Następne >   2