Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III FSK 4061/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

Za związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 2021 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170...
przedsiębiorcy (innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) oraz jednocześnie: 1) wchodzą w skład prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu...

II FSK 3173/12 - Wyrok NSA z 2015-09-29

instancji wynika, że skarżący prowadził działalność gospodarczą, której przedmiotem było, 'świadczenie usług sportowych w zakresie uprawiania sportu żużlowego'. Realizując...
postanowienia kontraktu wystawiał faktury VAT. Prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana była na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

III FSK 4059/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), zwana dalej...
w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli...

II GSK 1010/13 - Wyrok NSA z 2014-08-26

o rozpatrzenie sprawy objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym J. K. z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w okresie od 1 maja 2008 r. do 31 października...
pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr 776/93. Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonał od dnia 1...

II GSK 2757/15 - Wyrok NSA z 2017-07-12

pozarolniczej działalności gospodarczej od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. Działalność ta została przez skarżącego zawieszona na okres od 1 lipca 2013 r. do 30...
. do 30 czerwca 2013 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Prezes NFZ decyzją z [...] czerwca 2014 r. utrzymał w mocy decyzję I instancji. Wskazał...

GSK 1065/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Przepis art. 68 par. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. nr 173 poz. 1808/ pozwala przyjąć...
, że art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ nie ma zastosowania do małżonków, którzy są wpisani...

III FSK 4049/21 - Wyrok NSA z 2022-02-09

, które nie są fizycznie wykorzystywane przez skarżącą w działalności gospodarczej, stanowią grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i w konsekwencji ich niewłaściwe...
przez skarżącą w działalności gospodarczej, stanowią grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i w konsekwencji ich niewłaściwe zastosowanie polegające...

III FSK 4048/21 - Wyrok NSA z 2022-02-09

kwietnia 2020 r., stwierdził, że prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na imporcie, eksporcie, zbywaniu, konfekcjonowaniu, transporcie i sprzedaży gazu płynnego...
będące w posiadaniu takiego podmiotu, winny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą...

II GSK 1620/12 - Wyrok NSA z 2014-01-08

działalności gospodarczej., Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia., I, Do [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ wpłynął wniosek Zakładu...
., W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ ustalił, że skarżący figuruje w ewidencji działalności gospodarczej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą...

II FSK 2644/10 - Wyrok NSA z 2012-08-01

gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub poprzez przystąpienie do spółki osobowej (cywilnej, jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej...
, surowcowych itp.). Ponadto wskazano, że w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, indywidualnie lub w formie spółki osobowej, będzie wchodzić, m.in....
1   Następne >   +2   +5   +10   100