Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

OPK 21/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-10

Wykreślenie w trybie art. 88i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./ wpisu w ewidencji działalności...
gospodarczej spółki cywilnej, gdy osoby fizyczne wykonujące do dnia 31 grudnia 2000 r. działalność gospodarczą jako wspólnicy takiej spółki nie dostosowały formy wykonywanej...

OPK 13/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-24

w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej /Dz.U. nr 101 poz. 1178 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale...
do ewidencji działalności gospodarczej po rozpoznaniu w dniu 24 września 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium...

II SA 26-28/95 - Wyrok NSA z 1996-02-28

o działalności gospodarczej działalność w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, może zawierać słowo 'adwokaci'. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
Andrzeja W., Ireneusza Z. i Ignacego S. na decyzję Wojewody (...) z dnia 5 listopada 1994 r. w przedmiocie odmowy zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej...

II SA 1059/94 - Wyrok NSA z 1995-10-25

właściciela domu nie może być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej., 2. Wynajmowanie pomieszczeń we własnym domu jednorodzinnym, stanowiące czerpanie pożytków...
cywilnych rzeczy /art. 53 par. 2 Kc/, nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U....

FPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-17

ten obowiązany był i jest uiszczać podatek od nieruchomości według stawek określonych dla budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, na podstawie art. 5 ust...
i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a podatkiem zadeklarowanym i uiszczonym przez Szpital, obliczonym według stawek właściwych dla gruntów i budynków...

II SA 826/93 - Wyrok NSA z 1994-10-11

faktycznego i prawnego, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ podlegające zgłoszeniu organowi...
o działalności gospodarczej, prowadząca tylko do zmiany treści wpisu ewidencyjnego przez inne oznaczenie podmiotu gospodarczego, lecz powstaje sytuacja określona w art. 19...

II SA 1586/98 - Wyrok NSA z 1999-01-19

podejmowania takiej działalności /zarobkowe - niezarobkowe, gospodarcze albo niegospodarcze/., 2. Wpis warunkowy na listę doradców podatkowych na podstawie art. 84 ust. 1 w zw...
. z art. 85 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym nie jest zależny od spełnienia wymagań dotyczących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r...

II SA 1446/99 - Wyrok NSA z 2000-06-13

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi zawierać dokładne określenie przedmiotu tej działalności. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
ze skargi Piotra M. na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej działalności dotyczącej 'usług świadczonych przez agencje...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

1. W stanie prawnym obowiązującym w latach 1997-1999 wynajęcie lokalu przez szkołę wyższą przedsiębiorcy, na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej...
przez szkołę wyższą podmiotowi gospodarczemu na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest wydzieloną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 23 ust...

II SA 324/98 - Wyrok NSA z 1998-04-22

Uchylenie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./, traktującego obsługę prawną podmiotów...
gospodarczych w zakresie ich działalności gospodarczej jako działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji, uzasadnia wydanie decyzji administracyjnej na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100