Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

II SAB/Wa 55/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-22

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)., Skarżący został również poinformowany, że Rząd RP dwukrotnie wystąpił do Rządu Stanów...
, że przekazane w dniach 6 marca 2015 r. i 13 maja 2015 r. przedmiotowe noty dyplomatyczne nie zawierają informacji publicznej, o której mowa w art. 6 ustawy o dostępie do informacji...

I OSK 3322/18 - Wyrok NSA z 2020-02-26

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 i § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...
wnioskowana nota dyplomatyczna jako dokument urzędowy stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Wa 693/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] października 2013 r. 1. zobowiązuje Ministra Spraw Zagranicznych do rozpoznania wniosku skarżącego K...
Ministra Spraw Zagranicznych w rozpatrzeniu wniosku skarżącego z dnia [...] października 2013 r. o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 598/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-05

sektora publicznego. Dlatego nie powinien być oceniany w kontekście informacji publicznej oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawodawca celowo wyłączył materie...
ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz dostępu do informacji publicznej ze względu na odmienne cele i cechy tych wartości. Błędne jest zatem...

II SAB/Wa 752/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-05

do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o udostępnienie, w trybie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji publicznej...
art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia [...] października 2016 r., skarżący M. P...

II SAB/Wa 424/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

Państwa;, 2. art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1330, 1669) w zakresie, w który organ jest zobowiązany...
w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, jako bezzasadne, albowiem żądane informacje nie spełniają kryteriów informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 o dostępie...

II SAB/Wa 11/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

.) poprzez uznanie, iż żądane informacje nie stanowią informacji publicznej, co oznacza wprowadzenie ograniczeń w dostępie do informacji wbrew przesłankom określonym w art. 61...
ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz...

I OSK 659/18 - Wyrok NSA z 2019-09-19

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), bowiem jest organem władzy publicznej. Wobec powyższego została spełniona przesłanka podmiotowa...
z ustawy o dostępie do informacji publicznej., Ponadto wskazano, że informacją publiczną w rozumieniu ustawy jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz...

II SA/Wa 2451/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-09

Zagranicznych z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] maja 2011 r. K. Sp. k...
' ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwróciła się do Ministra Spraw Zagranicznych o udostępnienie...

II SAB/Wa 211/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

. 1 Konstytucji RP i art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie w postaci kopii dokumentu przekazanego do instytucji Unii Europejskiej...
przez ich niewłaściwe zastosowanie poprzez uznanie, iż żądana informacja nie stanowi informacji publicznej, co oznacza wprowadzenie ograniczeń w dostępie do informacji wbrew przesłankom...
1   Następne >   +2   +5   8