Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

III OSK 2910/21 - Wyrok NSA z 2023-11-24

stycznia 2018 r., nr TVP/BZ-SŚ/074-1/2018, na podstawie art. 16 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 i art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11 ustawy...
z 5 ust. 2 i art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 104 k.p.a. oraz 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponownie odmówiła udostępnienia...

II SAB/Wa 57/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

. naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w związku z art. 33 i 35 ustawy o finansach publicznych (dalej: 'UFP') oraz art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...
mają jedynie charakter organizacyjny i porządkowy, nie podlegają zatem udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r...

II SAB/Wa 53/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

odmawiającej dostępu do informacji publicznej, ani też decyzji o umorzeniu postępowania., W odpowiedzi na skargę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wniosła o oddalenie skargi...
, że organ pozostawał w bezczynności w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej., W piśmie procesowym z dnia 15 lutego 2018 r. ZNP w całości podtrzymał...

II SAB/Wa 54/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-23

,, - naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zw. z art. 33 i 35 ustawy o finansach publicznych oraz art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie...
do informacji publicznej o działalności władz publicznych, w tym dostępu do dokumentów. Nadmienił, że przepisy ustawy o finansach publicznych przesądzają o jawności gospodarki...

II SAB/Wa 1/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-14

niejawnym sprawy ze skargi P. D. na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia - odrzucić skargę - Przedmiotem...
skargi P. D. z dnia [...] listopada 2007 r. jest bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Stosownie do treści art...

I OSK 3502/18 - Wyrok NSA z 2020-02-26

. 13 ust. 1 i art. 1 i art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem...
próby wprowadzenia nowych podstaw ograniczeń dostępu do informacji publicznej. Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy, skład orzekający uznał, że żądany...

II SAB/Wa 246/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

wszystkich wymogów wniosku o dostęp do informacji publicznej, ze względu na brak precyzyjnego określenia żądania oraz poproszony o doprecyzowanie wniosku., Pismem z [...] marca...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim z przepisów tych wynika, że informacja nieudostępniona w Biuletynie...

II SAB/Wa 58/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-12

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia [...] grudnia 2017 r., Skarżący wniósł...
zaskarżenia, należy mieć na względzie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z póź. zm.), zwanej dalej...

II SAB/Wa 374/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-16

Radiofonii i Telewizji (dalej jako 'KRRiT' lub 'organ') wniosek o dostęp do informacji publicznej. Treść wniosku przedstawia się w następujący sposób: '1. Proszę o przekazanie...
informacji publicznej na wniosek,, 2. art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim z przepisów...

II SAB/Wa 421/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

, jak na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej (w tym w szczególności na gruncie art. 6 u.d.i.p.) zaklasyfikować powyższe rodzaje dokumentów, których udostępnienia skanów...
protokołu z obrad Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także uchwał tego organu - na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarżący kasacyjnie organ podnosi...
1   Następne >   +2   6