Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

II SAB/Kr 99/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-02-05

publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami)., [...].2006 r. firma 'P.' zwróciła...
wniosek o udostępnienie informacji publicznej: czy w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. miały miejsce sytuacje zaniechania kontroli krzyżowej...

III SA/Wa 3281/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-09

do informacji publicznej oraz zasobów danych osobowych (wyrok WSA w Warszawie z 26 lipca 2006r. sprawa o sygn. akt II SA/Wa 776/06)., Z powyższego wynika, że odpowiedź, organu...
reprezentowanej przez pełnomocnika wglądu do akt sprawy. Decyzja ta jest zaskarżalna w toku instancji (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji...

III SA/Wa 609/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

dostępu do informacji, związanym z pobytem w areszcie śledczym,, G.W. zeznając jako strona w dniach 14 grudnia 2001 r., 20 marca 2002 r. i 1 października 2003 r...
wezwania, nie złożył oświadczenia o stanie majątkowym na dzień 1 stycznia 1998 r., a zatem stan posiadania małżonków na ten dzień ustalono w oparciu o informacje z banków...

III SA/Wa 610/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

i środków na rachunkach za granicą zasłaniając się niepamięcią bądź brakiem dostępu do informacji, związanym z pobytem w areszcie śledczym,, Skarżący zeznając w dniach 14 grudnia...
wezwania, nie złożył oświadczenia o stanie majątkowym na 1 stycznia 1998 r., a zatem stan posiadania małżonków na ten dzień ustalono w oparciu o informacje z banków i domów...

III SA/Wa 3204/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-28

i składania informacji. Postawę taką uzasadniał pobytem w areszcie śledczym, czym argumentował utrudniony dostęp do żądanych dokumentów i informacji...
skarbowych, jednostek administracji samorządowej, prokuratury, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, banków i instytucji finansowych oraz innych organów kontroli...

III SA/Wa 3205/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-28

do wyjaśnień i składania informacji. Postawę taką uzasadniał pobytem w [...], czym argumentował utrudniony dostęp do żądanych dokumentów i informacji, jak również zasłaniał...
, jednostek administracji samorządowej, prokuratury, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, banków i instytucji finansowych oraz innych organów kontroli skarbowej...

III SA/Wa 2817/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-17

. W. wielokrotnie udzielał informacji ogólnikowych i lakonicznych oraz odmawiał odpowiedzi zasłaniając się niepamięcią bądź brakiem dostępu do dokumentów, organ w swojej...
zgromadzonego na ten dzień mienia przez małżonków W. na podstawie zebranych informacji z banków i domów maklerskich potwierdzonych stosownymi wyciągami, aktów notarialnych...

III SA/Wa 2816/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-17

przez małżonków W. na podstawie zebranych informacji z banków i domów maklerskich potwierdzonych stosownymi wyciągami, aktów notarialnych dotyczących posiadanego mienia...
na kwotę ... zł., Na podstawie zgromadzonych przez organ kontroli informacji o rachunkach bankowych i inwestycyjnych, które małżonkowie W. posiadali w kraju, ustalono...

I FSK 1340/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

dopóki nie otrzyma żądanych informacji. Jednocześnie nigdy nie wniósł on żadnych zastrzeżeń i wątpliwości do przedłożonych przez Spółkę dokumentów, jak również nie żądał...
wyczerpania zwyczajnych źródeł informacji. W okolicznościach to uzasadniających, organ kierował także ponaglenia, gdy zbyt długo nie uzyskiwał oczekiwanych informacji...

III SA/Wa 1898/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

, który nie mógł jej należycie reprezentować; brakiem dostępu do dokumentacji uniemożliwiającym działanie przy skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym sprawy; czynienie zarzutu...
instytucji finansowych (banków) o udzielenie informacji o liczbie i rodzaju rachunków oraz dokładnym stanie środków na rachunkach bankowych podatnika (w szczególności w B...
1   Następne >   2