Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 617/12 - Wyrok NSA z 2012-05-23

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt III...
2010 r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej (pkt I) oraz przyznał od Skarbu Państwa - WSA w Krakowie na rzecz adw. A.C. kwotę 240 zł tytułem kosztów nieopłaconej...

II SA/Ol 959/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-08

Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]' nr '[...]' oraz z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargi. W dniu 13 listopada 2009r. Państwowy Powiatowy...
Inspektor Sanitarny, (powoływany też w skrócie jako: PPIS) wszczął dwa odrębne postępowania w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u D. L., zainicjowane zgłoszeniami...

II OSK 91/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

Bezpodstawnym jest wyłączenie z pojęcia choroby zawodowej uszkodzenia słuchu jedynie ze względu na stopień stwierdzonego uszkodzenia, gdy wykazano, iż uszkodzenie...
to spowodowane zostało hałasem, to ocena w orzeczeniu lekarskim w zakresie ubytku słuchu w uchu lewym nie dawała podstawy do wyłączenia choroby zawodowej. Naczelny Sąd...

OSK 823/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-30

w Katowicach z dnia [...] stycznia 2002 r. r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną W skardze kasacyjnej wniesionej w tej sprawie...
choroby skóry oraz niewłaściwe postępowanie'., Zarzut ten nie tylko jest niejasno sformułowany, lecz przede wszystkim niepełny, gdyż nie wskazuje, które przepisy ustawy z dnia...

II OSK 63/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

skargę W. P. na decyzję Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: oddalić skargę...
. Nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., W odpowiedzi na skargę Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wniósł o odrzucenie skargi, podnosząc, że skarga...

II OZ 520/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-30

(392,44 zł netto) miesięcznie oraz emerytura żony i renta z tytułu choroby zawodowej w łącznej wysokości 1.618,61 zł brutto (1.347,08 zł netto). Małżonkowie posiadają...
wydatków przeznaczonych na zakup leków oraz odpłatne leczenie dla siebie (inwalida II grupy z ogólnego stanu zdrowia) i żony (choroba zawodowa) określił na kwotę 400 zł...

II SA/Rz 617/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-27

w orzeczeniu lekarskim z dnia 17.07.1997 r. wydanym przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego - Przychodnię Chorób Zawodowych w S., Łucja Wasilewska chorowała...
do pierwszego wniosku z dnia 9.10.2008 r. /k. 5-7 akt sądowych/ wynika, że J.W. /ur. 17.04.1940 r./ jest całkowicie niezdolny do pracy. Chorował na różne choroby wskazane...

II SA/Op 470/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-27

. na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia przyznać radcy prawnemu S. S...
., Przywołany art. 250 P.p.s.a. regulując kwestie związane z wynagradzaniem zawodowych pełnomocników ustanowionych w ramach przyznanego prawa pomocy, odsyła jednocześnie...

SA/Rz 1511/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-22

Sprawa ze skargi Z. D., E. M. i K. J. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] maja 2001 Nr [...] w przedmiocie opinii sanitarnej 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu 3. zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżących: Z. D. i K. J. kwotę po 10,00zł (dziesięć) dla każdej z nich oraz kwotę 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) na rzecz E. M. - tytułem zwrotu kosztów postępowania sądow...

II SA/Ke 537/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-11-28

Sprawa ze skargi F. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku; III. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz F. K. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   21