Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VII SA/Wa 2187/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-23

opinii działających w Teatrze zawiązków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych w prawidłowy sposób, tj. po zapoznaniu tych instytucji z zarzutami...
zawodowymi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zakres kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne...

IV SA/Wa 3285/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-26

do wykonywania czynności zawodowych z uwagi na przebytą w tym okresie chorobę. Z powyższych względów stwierdził, iż uchybienie terminu nie było zawinione. Do wniosku dołączono...
zaświadczenie lekarskie z dnia 11 lipca 2018 r. o niezdolności pełnomocnika skarżącej do wykonywania czynności zawodowych ww. okresie., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 939/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-29

podstaw wznowienia postępowania M. M. wskazała, że pozbawiona była możliwości osobistego działania wskutek choroby wywołanej bezprawnym działaniem dyrektora szkoły...
., a rehabilitacja po chorobie do końca 2005 r., kiedy to uzyskała zdolność procesową., Odnosząc się do drugiej podstawy wznowienia postępowania skarżąca podała, że w maju 2006...

II OZ 1188/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-19

kasacyjnej oraz jej opłacania pełnomocnik procesowy był chory na silne zapalenie migdałów, które przybrało gwałtowne i nieoczekiwane dla niego objawy. Choroba ta skutkowała...
, iż objawy choroby na którą cierpiał pełnomocnik skutkowały znacznym spadkiem koncentracji, nietrudnym było dopuścić się oczywistej i niezamierzonej omyłki podczas wpisywania...

III OSK 1028/21 - Wyrok NSA z 2022-03-24

, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.) wynikającą z art. 4 pkt 3 ustawy z 28 maja 2021...
się, że 'zawieszenie nauczyciela akademickiego w pełnieniu obowiązków zawodowych jest tymczasowym środkiem o charakterze zapobiegawczym (...) Środek ten stosowany...

VII SA/Wa 2450/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-27

. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...
wskazane ograniczenia praktycznym powodem: prowadzenie poszukiwań na większej głębokości przez osobę która nie ma zawodowego przygotowania i doświadczenia w pracach...