Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

III SA/Gd 1017/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-02

Wójta Gminy [...] w przedmiocie wstrzymania wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. B. H. (dalej również jako 'strona', 'wnioskodawczyni' lub 'skarżąca...
na wstrzymaniu wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego., Z akt sprawy wynikają następujące istotne okoliczności faktyczne i prawne:, Na mocy decyzji Wójta Gminy S. z dnia 9...

I OW 74/13 - Wyrok NSA z 2013-06-28

. o przyznanie pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne postanawia: wskazać Wójta Gminy K. jako organ właściwy...
właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o przyznanie pomocy finansowej z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne., W uzasadnieniu wniosku...

II SAB/Gl 81/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-03

i świadczenia pielęgnacyjnego 1) stwierdza, że Wójt Gminy B. dopuścił się bezczynności, 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) umarza...
. oraz świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz J. P. (dalej: strona, skarżąca)., Mając powyższe na uwadze, wniesiono o zobowiązanie Wójta Gminy B. do wydania decyzji będącej...

II SA/Łd 564/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-07-15

pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. Pani H. O. złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł...
18.01.2005 r.)., Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł (art17 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada...

VIII SAB/Wa 35/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-27

Społecznej w [...] wydał dnia [...] czerwca 2013 r. decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla R. J., gdyż postępowanie stało...
się bezprzedmiotowe w związku ze zgonem dnia [...] marca 2013 r. E.P., na którego skarżący ubiegał się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Rz 1182/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-08-30

bez rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - postanawia - odrzucić skargę. W dniu 27 lipca 2021 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga W. K. (skarżąca...
) na zawiadomienie Wójta Gminy [...] z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na babcię J...

I SA/Wa 2017/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. G. na decyzje Wójta Gminy S. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę. Pismem z [...] lipca 2013...
zatrudniona przez GOPS w S.'., W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy S. opisał czynności podjęte w sprawie przyznania C. G. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

I OW 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-28

wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o przyznanie pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne...
w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o przyznanie pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie...

II SA/Lu 182/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-03

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] r., Nr [...]', uznającej wypłacone we wskazanym okresie świadczenie pielęgnacyjne za nienależnie pobrane., Dokonując...
niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia...

II SAB/Bk 52/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-07-22

); decyzje GOPS w C. dot. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz zasiłku...
, w tym: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dziecka, zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (k...
1   Następne >   +2   +5   11