Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I OSK 916/21 - Wyrok NSA z 2022-01-26

. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym...

I OSK 624/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości; 2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości; 3. zasądza od Samorządowego Kolegium...
) zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na męża E.P. (dalej mąż skarżącej). Do wniosku dołączyła kopię orzeczenia o niepełnosprawności Powiatowego...

I OSK 45/22 - Wyrok NSA z 2022-10-13

Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2020 r. nr SKO/4111/585/2020 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2...
. nr [...] w przedmiocie przyznania J. S. świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych., J. S. w dniu [...] maja 2020 r. złożył...

III SA/Kr 1062/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-11

czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej: SKO lub Kolegium...
do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym synem D. K., Powyższe rozstrzygnięcia...

II SA/Bd 81/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-04-12

w [...] z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] września 2020 r. nr [...] Burmistrz S., po ponownym...
rozpatrzeniu sprawy, odmówił skarżącej M. P. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką...

I OSK 680/21 - Wyrok NSA z 2021-10-21

[...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 17 grudnia 2020 r...
świadczenia pielęgnacyjnego oddalił skargę., Skargę kasacyjną wniosła T.A. Zaskarżyła wyrok w całości., Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła naruszenie przepisów postępowania...

II SA/Bd 261/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-04-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium...
. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) decyzję nr [...] o odmowie przyznania wyżej wymienionej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

III SA/Kr 1064/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-13

[...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 21 maja 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzekło o utrzymaniu...
w mocy decyzji Burmistrza Miasta z dnia [...] 2021 r. w przedmiocie odmowy przyznania E. J. (dalej: 'skarżąca') prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

II SO/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-12

uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne p o s t a n a w i a przekazać sprawę...
świadczenia pielęgnacyjnego z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje...

II SA/Sz 597/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-10

złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28...
. o liczbie złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28...
1   Następne >   +2   +5   +10   41