Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

VI SA/Wa 2635/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-03

pobiera rentę rodzinną oraz dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości 1576,57 złotych netto miesięcznie (załączono decyzję ZUS potwierdzającą powyższe). Żona skarżącego...
jest przyznanie skarżącemu prawa pomocy w żądanym zakresie. Biorąc bowiem pod uwagę wysokość dochodów, które uzyskuje skarżący wraz z zoną z tytułu świadczeń rentowych...

I SA/Wa 878/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

wskazujące na wysokość świadczenia pobranego w miesiącu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o prawo pomocy - tj. [...] zł netto (w tym dodatek pielęgnacyjny -[...] zł...

I OSK 37/14 - Wyrok NSA z 2015-08-05

a Przedsiębiorstwem Komunalnym '[...] ' Sp. z o.o. w K. na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (w wykazie dróg objętych zimowym utrzymaniem na terenie miasta K...
r. zawarta pomiędzy Gminą K. a Przedsiębiorstwem Komunalnym '[...]' sp. z o.o. o świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg, faktura VAT nr [...] z [...] stycznia...

I SA/Wa 878/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

i uzyskiwanych dochodach pełnomocnik ubezwłasnowolnionego częściowo skarżącego podał, że wnioskodawca jest emerytem utrzymującym się ze świadczeń w wysokości [...] zł (emerytura...
i dodatek pielęgnacyjny, udokumentowane dołączonym do wniosku aktualnym zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), z czego 70 % (tj. [...] zł), zgodnie z załączoną...

I SA/Wa 400/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-11

[...] października 1996 r. pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Komunalnym '[...]' Sp. z o.o. w K. na świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg (w wykazie dróg objętych zimowym...
. z o.o. o świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg, faktura VAT nr [...] z [...] stycznia 1997 r. oraz nr [...] z [...] lutego 1997 r. za obsługę akcji zimowej...

I SA/Wa 2883/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

rodziny jest renta wnioskodawczyni wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości [...]zł oraz emerytura jej męża w wysokości [...] zł. Poza domem o pow. [...] m² rodzina...
od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Sytuacja majątkowa strony, osoby bardzo schorowanej i utrzymującej się wraz z mężem ze świadczeń...

I SA/Wa 2303/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-02

, roboty interwencyjne, roboty zabezpieczające, konserwacyjne, porządkowe i inne zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, jednoznacznie świadczące...
o władaniu nieruchomością przez uprawniony podmiot., Sąd wskazał, że jedynym przedstawionym dokumentem świadczącym o wykonywaniu władztwa publicznoprawnego nad działka...

I SA/Wa 1610/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

są przeprowadzane czynności pielęgnacyjne, ochronne, przeciwpożarowe, przeciw szkodnikom oraz przeciw szkodnictwu leśnemu, co potwierdziły przeprowadzone oględziny (k.852-853...
przed szkodnictwem leśnym, ochronie przed szkodnikami, ochronie przeciwpożarowej oraz przeprowadzaniu koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych już od momentu wywłaszczenia spornej...

I SA/Wa 375/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-05

i energię elektryczną, o czym świadczą urządzenia do tego przeznaczone, musiała wykonywać władztwo faktyczne nad ul. [...]., Odnosząc się do zarzutów skarżącego organ odwoławczy...
tego domniemania sam fakt wykonywania sporadycznie na nieruchomości zajętej pasem drogowym (w jej części stanowiącej pas zieleni) przez właściciela gruntu prac pielęgnacyjnych...

I SA/Wa 1472/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

nr [...] (część dawnej działki nr [...]) zgodnie ze stanem na dzień 31.12.1998 r. znajdowała się w pasie drogowym drogi publicznej - ul. [...] w O'. Zdanie to zaś może świadczyć...
obejmującej pas zieleni) przez właściciela gruntu prac pielęgnacyjnych polegających na koszeniu trawy, wycinaniu krzewów czy drzew. Podejmowanie przez właściciela nieruchomości...
1   Następne >   2