Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 597/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-21

[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi oraz zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych...
[...] marca 2017 r. Nr [...], uchylająca decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. i jednocześnie ustalająca, że świadczenia rodzinne...

II SA/Rz 113/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-13

2013 r.), że S. J. (ojciec dzieci i mąż skarżącej) miał przyznane świadczenie rodzinne we F. w okresie od grudnia 2010 r. do lutego 2013 r., W dalszej kolejności Marszałek...
2010.106.11) orzekł, że:, I. świadczenia rodzinne pobrane przez A. J., tj.:, 1. zasiłek rodzinny na dzieci: A. za okres [...] grudnia 2010 r. - [...] sierpnia 2011 r., P. i J...

II SA/Rz 4/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

r. nr [...]., Następnie decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] organ I instancji ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą w okresie od 1...
. nr [...] organ I instancji ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą w okresie od 1 października 2006 r. do 31 sierpnia 2008 r. w łącznej wysokości 10.197 zł...

II SA/Rz 804/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-02

przyznawania świadczeń rodzinnych na wskazany wyżej okres zasiłkowy, Kierownik GOPS w [...] decyzją z dnia [...] września 2015 r. uznał świadczenie rodzinne wypłacone od 1...
. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zmianami, dalej 'u.ś.r.') za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne...

II SA/Rz 496/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-29

[...], wydana w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinne, które Skarżąca pobrała za okres od 1 października 2015 r., do 31 sierpnia 2016 r., na dziecko S. K., w postaci...
przyznać świadczenie rodzinne zgodnie z ustawodawstwem mającym zastosowanie z tytułu pierwszeństwa. Mając to na uwadze oraz ze względu na brak decyzji o wysokości świadczeń...

II SA/Rz 772/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-11-04

Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105 poz. 881 z późn. zm.)., Organ wskazał...
tego kraju, zgodnie z art. 73 rozporządzenia nr 1408/7 i przysługiwały mu świadczenia rodzinne w Norwegii. Organ wskazał, że Z. Z. stał się uprawniony do świadczeń...

II SA/Rz 1109/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-19

. nr [...] w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi oraz zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - skargę oddala - II SA/Rz...
dochodowego w przeliczeniu na osobę w rodzinie, które wynosi 1047,30 zł., Decyzją z [...] kwietnia 2020 r. nr [...] Wojewoda ustalił, że świadczenia rodzinne...

II SA/Rz 356/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-28

. znak: [...] nr [...], Marszałek Województwa [...] ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez BK, tj.:, 1. zasiłek rodzinny za okres od 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31...
nienależnie pobrane. Odwołująca podała, że w momencie składania wniosków o świadczenia rodzinne spełniała ustawowe przesłanki do ich przyznania, zaś organ nie wykazał...

II SA/Rz 1662/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-09-09

Polityki Społecznej w [...] poinformował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w [...], że AP otrzymał w Wielkiej Brytanii świadczenia na rodzinne na rzecz dzieci...
od 1 grudnia 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r., Następnie decyzją z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez AP za okres od 1 grudnia...

II SA/Rz 1015/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-23

z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi i zobowiązania do zwrotu świadczeń -skargę...
rodzinnego od dnia 1 września 2012r. do 31 października 2012 r., Decyzją z dnia [...] września 2012r. Prezydent Miasta uznał że świadczenie rodzinne pobrane przez Skarżącą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100