Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Go 284/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-08

[...] listopada 2013r. nr [...], działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Zastępca Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej uznał świadczenia rodzinne wypłacone...
Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DZ.U. z 2013 r. poz. 3) oraz art. 76 § 1, art. 77§ 4, art. 104 i art...

II SA/Go 227/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-28

Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej orzekł o uznaniu świadczenia rodzinnego - zasiłku rodzinnego wypłaconego R.K. za okres od [...] listopada 2010 r...
od decyzji z [...] stycznia 2014 r. uznającej świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane., Pismem z dnia [...] października 2014 r. R.K. powiadomiony został o wszczęciu...

II SA/Go 696/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-17

, iż w związku z tym, że decyzja Wójta Gminy z dnia [...] grudnia 2017 r., nr [...] o uznaniu pobranego zasiłku rodzinnego za świadczenie nienależnie pobrane stała się ostateczna...
pobrała świadczenia rodzinne jest ostateczna, to na podstawie art. 30 ust. 1 u.ś.r. osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu...

II SA/Go 288/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-25

, póz. 992 z późn.zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne...
jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego. W takim przypadku do wniosku o świadczenie rodzinne należy dołączyć...

II SA/Go 358/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-16

w rozumieniu ww. decyzji. Organ ustalił, iż w kraju zamieszkania wypłacane są ojcu świadczenia rodzinne na C. i K. S.. Organ wskazał, iż zgodnie z treścią art. 13 ust. 1...
i w państwie, w którym wykonuje pracę najemną lub działalność zawodową przysługują mu świadczenia rodzinne na członków rodziny tak jakby zamieszkiwali oni razem...

II SA/Go 110/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-23

jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego., Na mocy wyżej wskazanej ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniającej ustawę o świadczeniach...
rodzinnych wprowadzony został przepis art. 24 ust. 3b, zgodnie z którym w przypadku, o którym mowa w art. 3a, osoba do wniosku o świadczenie rodzinne uzależnione...

II SA/Go 81/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-07

w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny...
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, iż przeciętny miesięczny...

II SA/Go 77/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-13

Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Rady...
. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, iż przeciętny miesięczny dochód rodziny podlegający opodatkowaniu uzyskany w 2005 r. wyniósł...

II SA/Go 364/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-20

ze skargi R.K. i E.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za świadczenia nienależnie pobrane...
2010 r. świadczenia rodzinne nie przysługiwały do końca okresu oznaczonego w decyzji, gdyż R.K. utracił zatrudnienie u R.S. w dniu [...] października 2011 r. Z kolei...

II SA/Go 80/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-07

[...] sierpnia 2007 r. zostały przyznane R.D. wnioskowane świadczenia rodzinne na P.D.: zasiłek rodzinny, w wysokości 64,00 zł miesięcznie w okresie od [...] września 2007 r...
rodzinnych skutkuje odmową przyznania świadczenia., Kolegium powołało się na orzecznictwo sądowe, w myśl którego nie można podzielić stanowiska, iż diety uzyskane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100