Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1501/08 - Wyrok NSA z 2009-07-10

Odwoławczego we Wrocławiu z [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu 1. uchyla zaskarżony...
r., nr [...], w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wskazał...

I OSK 713/11 - Wyrok NSA z 2011-09-29

do ubiegania się o świadczenia rodzinne, a nie że świadczenia takie uzyskał. Ponadto zarzuciła, iż zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od wysokości dochodów rodziny...
, że te świadczenia rodzinne, które są uzależnione od wysokości dochodu rodziny mogą być przyznane dopiero po ustaleniu wysokości dochodów uzyskiwanych przez całą rodzinę, a ojciec dzieci...

I OSK 274/18 - Wyrok NSA z 2018-06-29

, że świadczenia rodzinne wypłacone M. W. na podstawie decyzji Burmistrza P. z dnia [...] listopada 2010 r. w okresie od dnia 1 do dnia 31 października 2011 r. w łącznej kwocie...
w zw. z art. 23a ust. 9 ustawy, uznał, że wypłacone M. W. świadczenia rodzinne w łącznej kwocie [...] zł w tym okresie, tj. kiedy ojciec dzieci stał się uprawniony...

I OSK 771/10 - Wyrok NSA z 2010-10-13

oraz o uznaniu, że te świadczenia zostały pobrane nienależnie. Marszałek nakazał także zwrot kwoty 3641,06 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz...
i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) i art. 104 K.p.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że w odwołaniach...

I OSK 479/07 - Wyrok NSA z 2008-01-10

., W uzasadnieniu wyroku sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan sprawy:, Wójt Gminy S. decyzją z dnia [...] przyznał R. M. świadczenia w formie zasiłków rodzinnych...
. M. wniosła odwołanie, w którym zakwestionowała prawidłowość ustalenia początkowej daty przyznania świadczeń rodzinnych. W ocenie odwołującej się, świadczenia powinny...

I OSK 477/10 - Wyrok NSA z 2010-07-26

. z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne., W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił następujący stan...
już po wydaniu przez właściwy organ decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ ten występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy...

I OSK 349/12 - Wyrok NSA z 2012-08-09

odmowy przyznania stronie świadczenia, należącego do świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jest wynikający z przepisów...
prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z instytucją zagraniczną niemiecką wypłacającą świadczenia rodzinne. Kolegium podkreśliło, że ojciec...

I OSK 412/18 - Wyrok NSA z 2018-06-29

. 8 ustawy (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), orzekł, że świadczenia rodzinne wypłacone M. W. na podstawie decyzji Burmistrza P. z dnia [...] lutego 2011 r...
, tj. od dnia 1 do dnia 31 października 2011 r. Powołując się na art. 30 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 23a ust. 9 ustawy, uznał, że wypłacone M. W. świadczenie rodzinne...

I OSK 268/14 - Wyrok NSA z 2015-07-24

z dnia [...] października 2012 r. przyznającą świadczenia rodzinne na dzieci: K. i K. Motywem podjęcia tej decyzji była zmiana sytuacji dochodowej rodziny...
(uzyskanie od 16 listopada 2012 r. dochodu), a zatem świadczenia rodzinne określone w rozstrzygnięciu decyzji stanowią świadczenia nienależnie pobrane w rozumieniu art. 30...

I OSK 555/10 - Wyrok NSA z 2010-07-21

we wrześniu 2006r. w kwocie po 100 zł na rzecz każdego z dzieci. Uznał także za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny na dzieci P. T. w kwocie 64 zł...
dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Nienależne pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100