Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

IV SAB/Wr 62/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-21

od Dziekana B we W. na rzecz skarżącego kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wnioskiem z dnia 17 września 2018 r. Spółka jawna...
wykonana kara zakazu sprawowania patronatu na czas 1 roku., Pismem z dnia 2 października 2018 r. nr [...] Wicedziekan B poinformował zainteresowanego, że w postępowaniu...

II GSK 1269/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 14 marca 2012 r., poz. 270) dalej: p.p.s.a. twierdząc...
do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji., Zarzucił naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 52 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 60 pkt 6 ustawy o radcach...

II SA/Ke 188/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-04-04

prawnych i w dniu 5.I.2012 r. złożył ślubowanie radcowskie. Wnioskodawca ubiega się o zatrudnienie., Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym...
. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy...