Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

VI SA/Wa 1277/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-18

przy Polskim Centrum Akredytacji z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia akredytacji oddala skargę w całości Komitet Odwoławczy przy Polskim Centrum...
. (dalej także jako 'skarżąca'), od decyzji Polskiego Centrum Akredytacji (dalej 'PCA') z dnia [...] grudnia 2014 r. dotyczącej zawieszenia akredytacji [...] w całości...

VI SA/Wa 1342/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

. na orzeczenie Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia akredytacji oddala skargę Komitet Odwoławczy...
akredytacji Nr [...] w uaktualnionym i skorygowanym zakresie oraz zawieszenia w części zakresu akredytacji [...], po zapoznaniu się z całością materiału dotyczącego procesu...

VI SA/Wa 1557/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-15

., nr [...] w przedmiocie rozpatrzenie odwołania w sprawie zawieszenia akredytacji p o s t a n a w i a: 1) odrzucić skargę; 2) zwrócić skarżącemu 'B.' Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę...
Akredytacji oddalił odwołanie B. Sp. z o.o. z siedzibą w K. (dalej także: 'skarżąca spółka') w sprawie zawieszenia w części akredytacji udzielonej skarżącej spółce...

VI SA/Wa 33/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

akredytację postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej B. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu...
[...] września 2013 r. o zawieszeniu akredytacji nr [...] dla B. Sp. z o.o. z siedzibą w W.., W odpowiedzi na skargę Komitet Odwoławczy przy Polskim Centrum Akredytacji wniósł...

VI SA/Wa 2470/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

D. W. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. D. W. (dalej też jako 'skarżąca') wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
r. nr [...] D. W. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając naruszenie:, I. przepisów postępowania, które miało istotny wpływ...