Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II SAB/Wa 267/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

, powodującą konieczność zawieszenia postępowania w sprawie do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w Z. o uprawnieniu wnioskodawczyni do renty rolniczej w trybie...
. Prezes KRUS wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie przyznania A. T. renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku. W dniu...

II SAB/Bd 53/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-09

w [...] polegającą na nie rozpoznaniu wniosku z dnia [...] czerwca 2011 r. o zawieszenie postępowania w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych skarżącej wszczętych...
w [...] do wydania postanowienia w myśl art. 223 § 1 kpa., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie podnosząc, że wniosek o zawieszenie postępowania został załatwiony pismem...

I SA/Bd 363/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-06

, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Jest poza sporem, że powyższy przepis nie wyczerpuje sytuacji...
w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu do czasu ich zakończenia, to należy...

III SA/Łd 780/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-02-09

J.S. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia wypłaty części...
instancji., W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest umorzenie postępowania w sprawie zawieszenia od 2001 r. wypłaty skarżącemu renty inwalidzkiej rolniczej w części...

II SAB/Bd 15/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-02-28

, której dotyczy skarga nie mieści się bowiem we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określonej w art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu...
działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:, 1) decyzje administracyjne;, 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym...

II SAB/Bd 16/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-02-28

sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej 'p.p.s.a.')., Zgodnie z treścią art. 3 § 1 i 2 ww. ustawy...
wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;, 3...

II SAB/Bd 17/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-03-12

30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej 'p.p.s.a.')., Zgodnie z treścią art. 3 § 1 i 2 ww...
) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;, 3...

II SA/Wa 1324/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-09

zawieszenia wypłaty części uzupełniającej emerytury postanawia odrzucić skargę Sprawy z zakresu świadczeń emerytalnych rolników wypłacanych przez Kasę Rolniczego...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270) postanowił jak w sentencji. ...