Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SAB/Wr 216/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-30

marca 2013 r. w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadmnistracyjnego. Z. R. wniósł we dniu 13 listopada 2013...
się na sprawy o sygn. akt IV SA/Wr 254/13 oraz IV SA/Wr 255/13, wniósł o zawieszenie postępowania w powyższej sprawie, do czasu prawomocnego zakończenia się postępowań...

IV SAB/Wr 215/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-30

. w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadmnistracyjnego. Z. R. wniósł we dniu 13 listopada 2013 r...
254/13 oraz IV SA/Wr 255/13, wniósł o zawieszenie postępowania w powyższej sprawie, do czasu prawomocnego zakończenia się postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności...

IV SAB/Wr 29/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-10

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego oddala skargę. Wnioskiem z dnia 25 stycznia 2007 r. D...
pismo z dnia 25 stycznia 2007 r. z prośbą o przyjęcie w/w wniosku pomimo jego niepotwierdzenia przez zarządcę budynku. Jednocześnie zawnioskował o zawieszenie postępowania...

IV SAB/Po 29/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-03

sprawy ze skargi L.N. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia 1. odmówić zawieszenia postępowania, 2...
Z tych też względów należało orzec jak w pkt 2 sentencji postanowienia., Odnosząc się do wniosku strony skarżącej o zawieszenie postępowania, stwierdzić należało...

IV SAB/Wr 24/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

w W., Następnie pismem z dnia 4 lipca 2008 r. W. M. zwrócił się do Organu II instancji z wnioskiem o zawieszenie postępowania odwoławczego od decyzji organu I instancji...
o zawieszenie postępowania odwoławczego., Pismem z dnia 21 lipca 2008 r. W. M. podtrzymał wniosek o zawieszenie postępowania., Postanowieniem z dnia [...] r...

IV SAB/Wr 25/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

w W., Następnie pismem z dnia 4 lipca 2008 r. W. M. zwrócił się do Organu II instancji z wnioskiem o zawieszenie postępowania odwoławczego od decyzji organu I instancji...
o zawieszenie postępowania odwoławczego., Pismem z dnia 21 lipca 2008 r. W. M. podtrzymał wniosek o zawieszenie postępowania., Postanowieniem z dnia [...] r...

I OW 103/08 - Postanowienie NSA z 2010-02-22

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a., Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności...
, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie., Przyczyna zawieszenia postępowania ustała albowiem...

I OW 103/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

i Nieletnich w sprawie ustanowienia nowego opiekuna prawnego dla całkowicie ubezwłasnowolnionego P. K., celowym będzie w tym przypadku zawieszenie postępowania...
: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czasu wydania orzeczenia przez Sąd Rejonowy w W. [...] Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie ustanowienia...

IV SAB/Wr 29/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-02

z dnia 10 października 2007 r. oddalił skargę skarżącego na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie zawieszenia postępowania...
wniosku D. D. o ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi D. D. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie zawieszenia...

IV SA/Wr 449/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-09

administracyjnemu; 2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61; 3) zawieszenie postępowania...
i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku; 5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 6) oddalenie wniosku...
1   Następne >   +2   5