Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

II GSK 2490/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-22

: p.p.s.a.), sąd podejmuje postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia...
istnieć przesłanka dla zawieszenia postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 p.p.s.a. ...

VII SA/Wa 2047/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-18

Krajowych i Autostrad z dnia [...] września 2021 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
[...] obr. [...] gm. [...]. Jednocześnie skarżący wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta do czasu rozstrzygnięcia we wskazanym wyżej...

V SA/Wa 2549/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-29

należności wynikających z realizacji udzielanych zamówień publicznych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: jeżeli rozstrzygnięcie...

V SA/Wa 2473/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

publicznych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe Zgodnie z art. 125 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r...
., poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania...

VI SA/Wa 1588/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

w skład masy upadłości, jest zobligowany do zawieszenia postępowania z urzędu., Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego - jeżeli w stosunku do strony zostało...
pieniężnej postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z 23 czerwca 2017 r. spółka P. Sp. z o.o. z siedzibą...

VI SA/Wa 1590/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

wchodzącego w skład masy upadłości, jest zobligowany do zawieszenia postępowania z urzędu., Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego - jeżeli w stosunku do strony...
pieniężnej postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z [...] czerwca 2017 r. spółka P. Sp. z o.o. z siedzibą...

VI SA/Wa 1796/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

wchodzącego w skład masy upadłości, jest zobligowany do zawieszenia postępowania z urzędu., Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego - jeżeli w stosunku do strony...
pieniężnej postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z [...] lipca 2017 r. spółka P. Sp. z o.o. z siedzibą...

VI SA/Wa 1795/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

wchodzącego w skład masy upadłości, jest zobligowany do zawieszenia postępowania z urzędu., Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego - jeżeli w stosunku do strony...
pieniężnej postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z [...] lipca 2017 r. spółka P.' Sp. z o.o. z siedzibą...

VI SA/Wa 1589/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

wchodzącego w skład masy upadłości, jest zobligowany do zawieszenia postępowania z urzędu., Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego - jeżeli w stosunku do strony zostało...
pieniężnej postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Pismem z 23 czerwca 2017 r. spółka P. Sp. z o.o. z siedzibą...

VI SA/Wa 2247/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-28

i Autostrad z dnia [...] października 2004 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie...
do zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie zgody na przebudowę zjazdu, o którym mowa wyżej., W wyniku powtórnie przeprowadzonego postępowania w tej sprawie Generalny Dyrektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   12