Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 166/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-07

w Przemyślu z dnia 1 grudnia 2021 r. nr SKO.4160.32.2021 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
października nr KO.4160.27.2021 wydane w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., W postawie prawnej organ wskazał art. 1 ust. 1, art. 2, art. 17 ustawy z dnia 12...

II SA/Rz 358/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-24

w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższe postanowienie przedstawia się następująco:, Na podstawie informacji o wynikach...
o zawieszenie postępowania administracyjnego z uwagi na złożenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego...

SA/Rz 1165/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na postanowienie Wojewody z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1165/03, U Z A S A D N I E...

SA/Rz 1166/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na postanowienie Wojewody z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1166/03, U Z A S A D N I E...

I SA/Rz 593/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-23

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] maja 2014r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę - I SA/Rz 593/14...
) na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...] marca 2014r., nr [...], w sprawie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy...

SA/Rz 1405/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na decyzję Wojewody z dnia [...] września 2003 r. Nr [...] w przedmiocie...
wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1405/03, U Z A S A D N I E N I E, Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia [...] września 2003...

SA/Rz 2001/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na decyzję Wojewody z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 2001/03, U Z A S A D N I E N I E, Wojewoda decyzją z dnia [...] grudnia 2003 r...

II SA/Rz 1543/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-19

Wojewody z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego - skargę oddala - Przedmiotem skargi Wspólnoty Mieszkaniowej...
. [...]., Po rozpoznaniu wniosków K. B., J. L. i T. K. - Prezydent Miasta postanowieniem z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] odmówił zawieszenia postępowania z urzędu., K...

I SA/Rz 1224/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-02-18

Skarbowej z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
2015r. nr [...] w sprawie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Jak wynika z akt sprawy, organ egzekucyjny - Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego prowadził...

I SA/Rz 96/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-01

trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane., Podkreślono...
terminie od dnia jego zawieszenia nakłada na organ obowiązek uznania za wycofane żądanie wszczęcia postępowania odwoławczego., Stwierdził, że wnioskami wszczynającymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100